Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đề số 1 - Hóa học 10


Đề bài

Câu 1. Cho 3 ion: Na+, Mg2+, F-. Khẳng định nào sau đây không đúng?

A.3 ion trên có cấu hình electron giống nhau.

B.3 ion trên có số nơtron khác nhau.

C.3 ion trên có số electron giống nhau.

A.3 ion trên có số proton bằng nhau.

Câu 2. Trong phân tử NH4NO3 số oxi hóa của 2 nguyên tử nitơ lần lượt là

A.+5 và -3.                    B.+5 và +5.

C.-3 và +5.                    D.-3 và -5.

Câu 3. Liên kết ion khác với liên kết cộng hóa trị ở

A.tính định hướng và tính bão hòa.

B.việc tuân theo quy tắc bát tử.

C.việc tuân theo nguyên tắc xen phủ đám mây electron nhiều nhất.

C.tính định hướng.

Câu 4. Cho nguyên tố clo (Z=17). Cấu hình electron của ion Cl- là

A.1s22s22p63s23p4.           

B. 1s22s22p63s23p5.

C.1s22s22p63s23p6.

D. 1s22s22p63s23p64s1.

Câu 5. Khí amoniac (NH3) được tìm thấy với số lượng nhỏ trong khí quyển do đạm động vật và thực vật thối rữa, có tác dụng cung cấp phân đạm cho cây. Khí NH3 tan tốt trong nước vì

A.NH3 có liên kết ion trong phân tử.

B. NH3 có liên kết cộng hóa trị không phân cực trong phân tử.

C.NH3 là chất khí, có mùi khai.

D.NH3 có liên kết cộng hóa trị phân cực trong phân tử.

Câu 6. Trong phản ứng hóa học, nguyên tử Na không hình thành được

A.ion Na.                           

B.cation Na.

C.anion Na.             

D.ion đơn nguyên tử Na.

Câu 7. Kiểu liên kết trong KCl, N2, NH3 lần lượt là

A.ion, cộng hóa trị không phân cực, cộng hóa trị không cực.

B.ion, cộng hóa trị có cực, cộng hóa trị không phân cực.

C.ion, cộng hóa trị có cực, cộng hóa trị có cực.

D.ion, cộng hóa trị không phân cực, cộng hóa trị có cực.

Câu 8. Trong phản ứng: \(2Na + C{l_2} \to 2NaCl\) , có sự hình thành

A.cation natri và clorua.         

B.anion natri và cation clorua.

C.anion natri và clorua.               

D.cation natri và anion clorua.

Câu 9. Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi

A.sự góp chung các electron độc thân.

B.sự cho – nhận cặp electron hóa trị.

C.lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

D.lức hút tĩnh điện giữa các ion dương và electron tự do.

Câu 10. Cho các nhận định sau đây

1.Liên kết trong phân tử H2, N2, F2 thuộc loại liên kết cộng hóa trị không phân cực.

2.Liên kết ion được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa hai ion giống nhau.

3.Các hợp chất ion thường tan nhiều trong nước.

4.Hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị được gọi là hóa trị của nguyên tố đó.

5.Khi hình thành liên kết cộng hóa trị, các nguyên tử có thể góp chung 1, 2 hoặc 3 electron để hình thành 1,2 hoặc 3 cặp electron dùng chung.

Số nhận định đúng là

A.2.                     B.3.                               

C.4.                     D.5.

Câu 11. Chọn phát biểu sai về ion

A.Ion là phần mang điện.

B.Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion.

C.Ion có thể chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử.

D.Ion được hình thành khi nguyên tử nhường hay nhận electron.

Câu 12. Chỉ ra nhận định đúng trong các câu sau

A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì phân tử cực yếu.

Câu 13. Chỉ ra phát biểu sai về phân tử CO2

A.Phân tử có cấu tạo góc.

B.Liên kết giữa nguyên tử O và C là phân cực.

C.Phân tử CO2 không phân cực.

D.Trong phân tử có hai liên kết đôi.

Câu 14. Liên kết được tạo thành giữa hai nguyên tử bằng một chiều hay nhiều cặp electron chung, gọi là

A.liên kết ion.             

B.liên kết ion cộng hóa trị.

C.liên kết kim loại.               

D.liên kết hiđro.

Câu 15. Phân tử nào sau đây chỉ tồn tại liên kết đơn giữa các nguyên tử?

A.N2               B.O2.                            

C.F2.               D.CO2.

Câu 16. Cho các dãy chất sau: KBr, HBr, H2. Liên kết trong phân tử nào phân cực mạnh nhất?

A.KBr.                 

B.H2.

C.HBr.           

D.chúng phân cực giống nhau.

Câu 17. Cho các hợp chất HCl, CsF, H2O, NH3. Hợp chất không có liên kết cộng hóa trị là

A.HCl.                 B.CsF.                          

C.H2O.                D.NH3.

Câu 18. Các công viên, khách sạn lớn thường xây dựng các giếng phun nước nhân tạo. Bên cạnh mục đích làm đẹp cảnh quan và mát mẻ, nó còn nhằm mục đích sinh ra các ion âm. Người ta đã chứng minh được rằng, các ion âm rất có lợi cho sức khỏe vì các tế bào gây bệnh thường tích điện âm. Nếu tế bào tích điện âm, thì do ion âm cùng dấu đẩy nhau nên sinh ra vi sinh vật gây bệnh khó có thể tấn công tế bào. Hãy cho biết các nguyên tử nào có khả năng hình thành ion âm?

A.Phi kim.           

B.Kim loại.

C.Khí hiếm.         

D.Cả kim loại và phi kim.

Câu 19. Chỉ ra các anion đa nguyên tử trong các ion sau: (1) NO3-, (2) SO42-, (3) Na+, (4) Br-, (5) NH4+?

A.(2), (5).     B.(1), (2)                      

C.(2), (3).     D.(2), (4).

Câu 20. Cho các nguyên tố với độ âm điện tương ứng như sau: Ba= 0,9; Ca=1; H= 2,1; S= 2,5; S= 2,5; N= 3; O= 3,5; F=4. Độ phân cực của các liên kết trong phân tử các chất xếp theo thứ tự tăng dần là

A.NH3, H2D, H2O, CaS, BaF2.     

B.NH3, H2O, H2S, CaS, BaF2.

C.H2S, NH3, H2O, CaS, BaF2.       

D.H2S, H2O, CaS, BaF2, NH3.

Câu 21. Liên kết trong phân tử BaCl2

A.liên kết cộng hoá trị phân cực.

B.liên kết ion.

C.liên kết cộng hóa trị không cực.

D.liên kết kim loại.

Câu 22. Cho các hợp chất sau: NH3(1), MgO (2), FeO (3), HNO3 (4), CaS (5). Các phân tử có liên kết ion là

A.(1), (4).             

B.(2), (3), (5).

C.(1), (2), (3), (5).         

D.(1), (2), (3).

Câu 23. Cho các nguyên tố có tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 48, hạt mang điện gấp đôi hạt không mang điện. Nguyên tố trên có thể tạo được mấy oxit và mấy hiđroxit bền? Liên kết trong các oxit và hiđroxit thuộc loại nào ?

A.2 oxit gồm liên kết cộng hóa trị phân cực.

B.2 oxit và 2 hiđroxit đều gồm hai liên kết cộng hóa trị phân cực

C.3 oxit và 2 hiđroxit đều gồm hai liên kết cộng hóa trị phân cực

D.2 oxit và 2 hiđroxit đều gồm hai liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Câu 24. Hợp chất X tạo bởi hai nguyên tố A, B có khối lượng phân tử là 76. A và B có số oxi hóa dương cao nhất trong các oxit là +a và +b và có số oxi hóa âm trong các hợp chất với hiđro là –a’ và –b’ thỏa mãn các điều kiện a= a’, b= 3b’, biết rằng A có số oxi hóa cao nhất trong X. Liên kết trong X là

A.liên kết cộng hóa trị phân cực

B.liên kết cộng hóa trị không phân cực

C.liên kết ion.

D.liên kết ion và liên kết cộng hóa trị.

Câu 25. Cation X+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. Bản chất liên kết giữa X với oxi là

A.vừa ion, vừa cộng hóa trị.

B.cộng hóa trị phân cực.

C.ion.

D.cộng hóa trị không phân cực.

Câu 26. Cho các chất và ion sau: NH4+, NH3, NO3-, N2O5, N2O, No, NO2, NO2-. Số oxi hóa của nitơ trong các chất và ion trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:

A. NH4+< N2 < NO <N2O < NO2- < NO2 < NO3-.

B. NH3 < N2 < N2O < NO < NO2- < NO2 < NO3-.

C. NH4+ < N2 < N2O < NO < NO2- <NO2 < N2O5.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 27. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Liên kết cộng hóa trị phân cực được tạo thành giữa hai nguyên tử phi kim giống nhau.

B. Số oxi hóa của oxi trong tất cả các hợp chất đều là -2.

C. Các nguyên tử phi kim luôn có số oxi hóa âm trong các hợp chất với kim loại.

D. Liên kết được hình thành giữa một kim loại và một phi kim bất kì thuộc loại liên kết ion.

Câu 28. Cho biết độ âm điện của các nguyên tố như sau: O= 3,44; Na= 0,93; H= 2,20; Si= 1,90; S=2,58. Liên kết trong các phân tử nào sau đây thuộc loại liên kết cộng hóa trị phân cực?

A.H2O, SiO2, SO2

B.H2O, SiO2.

C.H2O, Na2O, SiO­2.     

D.Na2O, H2O, SiO2, SO2.

Câu 29. Độ âm điện của nitơ bằng 3,04 của clo là 3,16 khác nhau không đáng kể nhưng ở điều kiện thường khả năng phản ứng của nitơ kém hơn clo là do

A.clo là halogen có hoạt tính hóa học mạnh.

B.điện tích hạt nhân của nitơ nhỏ hơn của clo.

C.nitơ có liên kết ba còn clo có liên kết đơn.

D.trên trái đất hàm lượng nitơ nhiều hơn clo.

Câu 30. Trong các chất sau, chất có liên kết ion là

A.N2, CH4, NCl3.       

B.AIN, AlCl3, NaBr.

C.NaBr, MgO, CaO.           

D.AlCl3, NaBr, MgO.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

C

A

C

D

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

C

D

D

C

B

Câu

11

12

13

14

15

Đáp án

B

B

A

B

C

Câu

16

17

18

19

20

Đáp án

A

B

A

B

C

Câu

21

22

23

24

25

Đáp án

B

B

B

A

C

Câu

26

27

28

29

30

Đáp án

D

C

A

C

C

Câu 1:

A.3 ion trên có cấu hình electron giống nhau. (đúng)

B.3 ion trên có số nơtron khác nhau. (đúng)

C.3 ion trên có số electron giống nhau. (đúng)

D.3 ion trên có số proton bằng nhau. (sai)

Đáp án D

Câu 2

Trong phân tử NH4NO3 số oxi hóa của 2 nguyên tử nitơ lần lượt là -3 và +5.

Đáp án C

Câu 3

Liên kết ion khác với liên kết cộng hóa trị ở tính định hướng và tính bão hòa

Đáp án A

Câu 4

Cho nguyên tố clo (Z=17). Cấu hình electron của ion Cl- là: 1s22s22p63s23p6

Đáp án C

Câu 5

Khí NH3 tan tốt trong nước vì NH3 có liên kết cộng hóa trị phân cực trong phân tử.

Đáp án D

Câu 6. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố Na: 1s22s22p63s1

Trong phản ứng hóa học, nguyên tử Na có xu hướng nhường đi 1 electron ở lớp ngoài cùng để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm, hình thành nên cation Na+.

Nguyên tử Na không có khả năng hình thành anion natri.

Đáp án C.

Câu 7

Kiểu liên kết trong KCl, N2, NH3 lần lượt là ion, cộng hóa trị không phân cực, cộng hóa trị có cực.
Đáp án D

Câu 8

Trong phản ứng trên có sự hình thành cation natri và anion clorua.

Đáp án D

Câu 9

Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Đáp án C

Câu 10:

1.Liên kết trong phân tử H2, N2, F2 thuộc loại liên kết cộng hóa trị không phân cực: Đúng.

2.Liên kết ion được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa hai ion giống nhau: Sai, vì liên kết ion được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu.

3.Các hợp chất ion thường tan nhiều trong nước: Đúng.

4.Hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị được gọi là hóa trị của nguyên tố đó: Sai, vì hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị được gọi là cộng hóa trị của nguyên tố

5.Khi hình thành liên kết cộng hóa trị, các nguyên tử có thể góp chung 1, 2 hoặc 3 electron để hình thành 1,2 hoặc 3 cặp electron dùng chung: Đúng.

Các nhận định đúng là: 1, 3, 5

Đáp án B.

Câu 11

A.Ion là phần mang điện. (đúng)

B.Ion âm gọi là cation, ion dương gọi là anion. (sai)

C.Ion có thể chia thành ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử. (đúng)

D.Ion được hình thành khi nguyên tử nhường hay nhận electron. (đúng)

Đáp án B

Câu 12:

A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn: Sai.

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7: Đúng.

C. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học: Sai.

D. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì phân tử cực yếu: Sai.

Đáp án B.

Câu 13

A.Phân tử có cấu tạo góc. (sai vì phân tử CO2 có cấu tạo thẳng)

B.Liên kết giữa nguyên tử O và C là phân cực. (đúng)

C.Phân tử CO2 không phân cực. (đúng)

D.Trong phân tử có hai liên kết đôi. (đúng)

Đáp án A

Câu 14

Liên kết được tạo thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung, gọi là liên kết ion cộng hóa trị.

Đáp án B

Câu 15

Phân tử F2 sau đây chỉ tồn tại liên kết đơn giữa các nguyên tử
Đáp án C

Câu 16

KBr có chứa liên kết ion => KBr là liên kết trong phân tử phân cực mạnh nhất.

Đáp án A

Câu 17

CsF là phân tử có chứa liên kết ion.

Đáp án B

Câu 18

Nguyên tử có khả năng hình thành ion âm là phi kim (do có xu hướng nhận e để tạo được cấu hình bền)

Đáp án A

Câu 19

Các ion đa nguyên tử là trong ion đó có chứa từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

Anion là ion âm, cation là ion dương.

Các anion nguyên tử có trong dãy trên là: NO3-, SO42-.

Đáp án B

Câu 20

Độ phân cực của các liên kết trong phân tử càng mạnh => Hiệu độ âm điện càng lớn.

Đáp án C

Câu 21

BaCl2 được tạo từ kim loại điển hình và phi kim điển hình

=> Liên kết trong phân tử của chất này là liên kết ion.

Đáp án B

Câu 22

Liên kết ion được tạo từ kim loại điển hình liên kết với phi kim điển hình.

Đáp án B

Câu 23:

Nguyên tố có tổng số hạt trong nguyên tử là 48 \( \to 2p + n = 48\left( 1 \right)\)

Số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện \( \to 2p = 2n \Rightarrow n = p\left( 2 \right)\)

Từ (1) va (2) ta có: p = 16 \( \to \) nguyên tố lưu huỳnh.

Nguyên tố lưu huỳnh trên có thể tạo được 2 oxit là SO2 và SO3 và hai hiđro bền là H2SO3 và H2SO4. Liên kết trong hai oxit và hai hiđroxit đều gồm liên kết cộng hóa trị phân cực.

Đáp án B.

Câu 24:

Theo giả thiết: A thuộc nhóm IVA và B thuộc nhóm VIA \( \to \) số oxi hóa cao nhất của A trong X là +4 còn số oxi hóa của B trong hợp chất với hiđro là -2.

Công thức phân tử X có dạng \(A{B_2} \to A + 2B = 76\left( 1 \right)\)

Các nguyên tố nhóm IVA là: C = 12; Si = 28...

Các nguyên tố nhóm VIA là: O = 16, S = 32

Thay số và (1) thấy hợp lý là A = 12 (C) và B =32 (S)

Công thức X là CS2 với cấu tạo: S = C = S có cấu trúc thẳng giống CO2. Liên kết trong X là liên kết cộng hóa trị phân cực

Đáp án A

Câu 25

Cấu hình e  của X là: 1s22s22p63s23p64s1.

=> X là kim loại

Liên kết giữa X và O trong hợp chất là liên kết ion

Đáp án C

Câu 26

Cách xác định số OXH của 1 chất:

- Thường số OXH của H là +1, O là -2

- Tổng số OXH của các nguyên tử trong 1 phân tử =0, hoặc bằng với điện tích của ion

- Số OXH của đơn chất luôn bằng 0

Đáp án D

Câu 27

A. Liên kết cộng hóa trị phân cực được tạo thành giữa hai nguyên tử phi kim giống nhau. (sai, 2 phi kim giống nhau khi liên kết tạo liên kết Cộng hóa trị không phân cực)

B. Số oxi hóa của oxi trong tất cả các hợp chất đều là -2. (sai, trừ 1 số hợp chất H2O2, OF2, …)

C. Các nguyên tử phi kim luôn có số oxi hóa âm trong các hợp chất với kim loại. (đúng)

D. Liên kết được hình thành giữa một kim loại và một phi kim bất kì thuộc loại liên kết ion. (sai, một số chất vẫn có liên kết cộng hóa trị phân cực)

Đáp án C

Câu 28

Nếu hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử nằm trong khoảng từ 0,4 đến 1,7 thì đó có chứa liên kết cộng hóa trị phân cực

Đáp án A

Câu 29:

Độ âm điện của nito bằng 3,04; của clo là 3,16 khác nhau không đáng kể nhưng ở điều kiện thường khả năng phản ứng của N2 kém Cl2 là do: ở điều kiện thường, phân tử N2 có liên kết ba bền vững hơn so với phân tử Cl2 chỉ có liên kết đơn \( \Rightarrow \) phân tử kém bền hơn sẽ có tính oxi hóa mạnh hơn.

Đáp án C.

Câu 30

Hợp chất có liên kết ion là hợp chất được tạo bởi kim loại điển hình và phi kim điển hình.

Đáp án C


 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.