Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Sinh học 10


Đề bài

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là?

A. sự tăng sinh khối của quần thể.

B. sự tăng số lượng tế bào của quần thể.

C. sự tăng kích thước của mỗi cá thể trong quần thể.

D. sự mở rộng phạm vi phân bố của quần thể.

Câu 2: Ở E.coli, khi nuôi cấy trong điều kiện thích hợp thì cứ 20 phút chúng sẽ phân chia một lần. Sau khi được nuôi cấy trong 3 giờ, từ một nhóm cá thể E.coli ban đầu đã tạo ra tất cả 3584 cá thể ở thế hệ cuối cùng. Hỏi nhóm ban đầu có bao nhiêu cá thể?

A. 9                            B. 6

C. 8                            D. 7

Câu 3: Loài vi khuẩn A có thời gian thế hệ là 45 phút. 200 cá thể của loài được sinh trưởng trong môi trường nuôi cấy liên tục và sau một thời gian, người ta thu được tất cả 3200 cá thể ở thế hệ cuối cùng. Hãy tính thời gian nuôi cấy của nhóm cá thể ban đầu.

A. 4,5 giờ                        B. 1,5 giờ

C. 2 giờ                           D. 3 giờ

Câu 4: Quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục sinh trưởng theo một đường cong gồm mấy pha?

A. 4 pha                        B. 3 pha

C. 2 pha                        D. 5 pha

Câu 5: Ở môi trường nuôi cấy không liên tục, các pha trong đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn diễn ra theo trình tự sớm - muộn như thế nào?

A. Pha cân bằng - pha tiềm phát - pha lũy thừa - pha suy vong

B. Pha tiềm phát - pha lũy thừa - pha cân bằng - pha suy vong

C. Pha tiềm phát - pha cân bằng - pha lũy thừa - pha suy vong

D. Pha lũy thừa - pha tiềm phát - pha cân bằng - pha suy vong

Câu 6: Khi quần thể vi khuẩn sinh trưởng trong môi trường nuôi cấy không liên tục thì sự phân chia tế bào sẽ xảy ra ở bao nhiêu pha?

A. 2 pha                           B. 4 pha

C. 3 pha                          D. 1 pha

II. Tự luận

Câu 1. Hãy so sánh nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục.

Câu 2. Khi nuôi cấy vi khuẩn Ecoli trong môi trường nuôi cấy không liên tục bắt đầu từ 1200 tế bào với pha tiềm phát kéo dài 1 giờ và khi đạt đến pha cân bằng là 8 giờ ,thời gian thế hệ là 30 phút.Hãy tính số lượng tế bào được tạo thành sau 6 giờ trong trường hợp:
a.Tất cả các tế bào đều phân chia
b.Trường hợp 1/4 số tế bào ban đầu bị chết

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

B

D

D

A

B

C

II. Tự luận

Câu 1.

Giống nhau:

- Đều trải qua pha luỹ thừa và pha cân bằng

- Đều có sự thay đổi số lượng tế bào theo thời gian

Khác nhau:

Đặc điểm so sánh

Nuôi cấy không liên tục

Nuôi cấy liên tục

Nguyên tắc nuôi cấy

Không bổ sung thêm chất dinh dưỡng mới và cũng không thu sinh khối hay lấy đi các chất thải độc hại

Bổ sung liên tục chất dinh dưỡng đồng thời cũng lấy ra một lượng dịch nuôi cấy tương đương (bao gồm sinh khối và chất thải độc hại)

Đường cong sinh trưởng của quần thể được nuôi cấy

- Đường cong sinh trưởng gồm 4 pha : pha tiềm phát, pha luỹ thừa, pha cân bằng và pha suy vong- Pha luỹ thừa và pha cân bằng bị giới hạn thời gian

- Đường cong sinh trưởng chỉ gồm 2 pha : pha luỹ thừa và pha cân bằng- Pha luỹ thừa và pha cân bằng được sao chép

Câu 2.Sau 6 giờ, tế bào đã phân chia được 5 giờ với thời gian thế hệ là 30 phút thì số lần phân chia là : 

(60 : 30)* 5=10
=> Như vậy, sau 6 giờ số lượng tế bào tạo thành sẽ là: 
N=N0.2n =1200.210=1228800 tế bào.
a) Nếu tất cả các tế bào đều phân chia thì số lượng tế bào tạo thành là 1228800 tế bào.
b) Nếu 1/4 số tế bào ban đầu bị chết thì số lượng tế bào sau 6 giờ phân chia là: 
(1200−1200 : 4).210 = 921600 tế bào.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.