Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7,8 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm số tự nhiên n biết : \({3^2}{.3^4}.{\rm{ }}{3^n} = 3^{10}.\)

Bài 2. Viết tập hợp các số tự nhiên x biết \(9 < 3^x ≤243.\)

Bài 3. So sánh \({2^{30}}\) và \({3^{20}}.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({a^m} = {a^n} \Leftrightarrow m = n\left( {a \ne 0;a \ne 1} \right)\)

Lời giải chi tiết:

Ta có : \({3^2}.{3^4}.{\rm{ }}{3^{n}} = {3^{2 + 4 + n}} \Rightarrow {3^{6 + n}} = {3^{10}}\)

\(\Rightarrow  6+ n = 10\Rightarrow n = 10 – 6 = 4.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Cùng đưa về lũy thừa cơ số 3 để tìm x.

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(9 = {3^2};243 = {3^{5}} \Rightarrow {3^2} < {3^x} \le {\rm{ }}{3^5}\) \(\Rightarrow x ∈ \{3;  4 ; 5 \}\). Vậy \(A = \{3; 4; 5 \}.\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({\left( {{a^m}} \right)^n} = {a^{m.n}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có :

\(\begin{array}{l}
{2^{30}} = {2^{3.10}} = {\left( {{2^3}} \right)^{10}} = {8^{10}}\\
{3^{20}} = {3^{2.10}} = {\left( {{3^2}} \right)^{10}} = {9^{10}}
\end{array}\)

Vì \(8 < 9 \Rightarrow {8^{10}} < {9^{10}} \Rightarrow {2^{30}} < {3^{20}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 58 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí