Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Trong các số 1, 2, 3,..., 100 có bao nhiêu số là bội của 4.

Bài 2. Tìm tập hợp các ước của số 28.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+ Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.

+ Muốn tìm bội của một số tự nhiên khác 0, ta nhân số đó với các số tự nhiên 0, 1, 2, 3,..

+ Muốn tìm ước của một số tự nhiên a (a > 1), ta chia số a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a có thể chia hết cho số nào; khi đó các số ấy là ước của a.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Các số là bội của 4 là \(4, 8, ...96, 199\) 

Viết lại: \(4 = 4.1; 8 = 4.2;\) ...\(96 = 4.24; 100 = 4.25\)

Vậy có 25 số là bội của 4

Bài 2. Số 28 chia hết cho các số: 1, 2, 4, 7, 14, 28.

Tập hợp các ước của 28 là:

\(Ư(28) = \{1; 2; 4; 7; 14; 28\}\)

Mở rộng: Tổng các ước số của 28 bằng:

\(1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56 = 2.28\)

Tương tự: số 6 có các ước: \(1, 2, 3, 6\) và \(1 + 2 + 3 + 6 = 2.6\)

Những số n ∈ N có tổng các ước của nó bằng 2n gọi là số hoàn chỉnh,

Như vậy 28 và 6 là những số hoàn chỉnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 38 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí