CHƯƠNG 3: PHI KIM SƠ LƯỢC VỀ BẲNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 136 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 1 trang 136 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 136 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 2 trang 136 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 2 trang 136 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 136 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 3 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 3 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 4 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 4 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 5 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 5 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 5 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 6 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 6 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 6 trang 137 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 1 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 1 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 2 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 2 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 3 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 3 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 4 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 4 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 142 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 1 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 1 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 2 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 2 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 3 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 3 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 148 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 1 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 1 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 2 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 2 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 3 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 3 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 5 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 5 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 5 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 6 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 6 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 6 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 7 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1 Bài 7 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 7 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất