CHƯƠNG 4 : HIĐROCACBON, NHIÊN LIỆU

Bình chọn:
4.8 trên 93 phiếu
Bài 1 trang 9 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài tập Phân loại các hợp chất hữu cơ sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài tập Hãy tính thành phần phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất rượu etylic

Xem lời giải

Bài 1 trang 13 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hãy chỉ ra lỗi sai trong các công thức cấu tạo sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Viết các công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

Xem lời giải

Bài 3 trang 13 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Xem lời giải

Bài 4 trang 13 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Tìm công thức của A, biết % khối lượng của hiđro trong phân tử chất là 25%

Xem lời giải

Bài 1 trang 17 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Vì phân tử chỉ có liên kết đơn nên phản ứng đặc trưng của metan là

Xem lời giải

Bài 3 trang 17 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít khí metan. Hãy :

Xem lời giải

Bài 4 trang 17 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy V lít khí metan, thu được 1,8 gam hơi nước. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch bari hiđroxit (dư) thì thu được kết tủa trắng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 22 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Phản ứng của etilen đặc trưng cho liên kết đôi là

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hiện tượng gì xảy ra khi dẫn khí etilen qua dung dịch brom? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Chọn những câu đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 22 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy V lít khí etilen, thu được 9 gam hơi nước. Hãy tính V và thể tích không khí cần dùng, biết oxi chiếm 20% thể tích không khí (các khí được đo ở điều kiện chuẩn)

Xem lời giải

Bài 5 trang 22 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho 2,8 lít hỗn hợp metan và etilen (đktc) lội qua dung dịch brom (dư), người ta thu được 4,7 gam đibrometan.

Xem lời giải

Bài 1 trang 26 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Liên kết ba trong phân tử axetilen có đặc điểm:

Xem lời giải

Bài 2 trang 26 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Một hidrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó là

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Khí axetilen không có tính chất hoá học nào sau đây?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất