Bài 44. Rượu Etylic

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Chất nào sau đây là rượu etylic?

Xem lời giải

Bài 2 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Rượu etylic tác dụng natri tạo ra

Xem lời giải

Bài 3 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho các chất sau đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho Na dư vào ống nghiệm chứa dung dịch . Viết các phương trình hoá học xảy ra.

Xem lời giải

Bài 5 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Để pha chế 500 ml rượu cần bao nhiêu gam và bao nhiêu gam nước? Biết khối lượng riêng của là 0,8 (gam/ml) và của nước là 1(gam/ml)

Xem lời giải

Bài 6 trang 49 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy hoàn toàn 23 gam rượu etylic, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa.

Xem lời giải

Bài 7 trang 49 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Tính thể tích (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cần để điều chế được 69 gam rượu etylic. Biết hiệu suất phản ứng là 75%.

Xem lời giải

Bài 8 trang 49 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho l l gam hỗn hợp X gồm và tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít khí (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi rượu có trong X.

Xem lời giải

Bài 9 trang 49 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy 17 gam hỗn hợp benzen và rượu etylic rồi dẫn sản phẩm qua dung dịch NaOH.

Xem lời giải