Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem lời giải

Bài 2 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 2 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem lời giải

Bài 3 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 154 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem lời giải

Bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem lời giải

Bài 5 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 5 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem lời giải

Bài 6 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 6 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem lời giải

Bài 7 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 7 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem lời giải

Bài 8 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 8 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem lời giải

Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem lời giải

Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Xem lời giải