CHƯƠNG 5 : DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON POLIME

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Chất nào sau đây là rượu etylic?

Xem lời giải

Bài 2 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Rượu etylic tác dụng natri tạo ra

Xem lời giải

Bài 3 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho các chất sau đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho Na dư vào ống nghiệm chứa dung dịch . Viết các phương trình hoá học xảy ra.

Xem lời giải

Bài 5 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Để pha chế 500 ml rượu cần bao nhiêu gam và bao nhiêu gam nước? Biết khối lượng riêng của là 0,8 (gam/ml) và của nước là 1(gam/ml)

Xem lời giải

Bài 6 trang 49 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy hoàn toàn 23 gam rượu etylic, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa.

Xem lời giải

Bài 7 trang 49 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Tính thể tích (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cần để điều chế được 69 gam rượu etylic. Biết hiệu suất phản ứng là 75%.

Xem lời giải

Bài 8 trang 49 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho l l gam hỗn hợp X gồm và tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít khí (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi rượu có trong X.

Xem lời giải

Bài 9 trang 49 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy 17 gam hỗn hợp benzen và rượu etylic rồi dẫn sản phẩm qua dung dịch NaOH.

Xem lời giải

Bài 1 trang 55 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Axit axetic có công thức phân tử là

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Chất không phản ứng với axit axetic là

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Để loại bỏ các vết bẩn để lâu ngày trong các ẩm đun nước, người ta dùng

Xem lời giải

Bài 4 trang 55 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Viết các phưong trình phản ứng hoá học xảy ra (nếu có) khi cho axit axetic lần lượt tác dụng với các chất sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho 3 chất: rượu etylic, bezen, axit axetic. Nếu cho Na lần lượt tác dụng với mỗi chất trên thì chất nào xảy ra phản ứng?

Xem lời giải

Bài 6 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện phản ứng)

Xem lời giải

Bài 7 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Trong các chất sau đây:

Xem lời giải

Bài 8 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Có ba chất lỏng không màu đựng trong ba lọ riêng biệt mất nhãn chứa: benzen, rượu etylic, axit axetic. Bằng phương pháp hoá học, nếu cách tiến hành phân biệt ba lọ trên.

Xem lời giải

Bài 9 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Nêu phuơng pháp tinh chế axit axetic có lẫn rượu etylic.

Xem lời giải

Bài 10 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Khi đốt rnột hợp chất hữu cơ X thu được thể tích bằng với thể tích (trong cùng điều kiện). X là

Xem lời giải

Bài 11 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho 100 ml dung dịch 0,75M tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch a%. Tính a.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác