Chủ đề 30: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Bình chọn:
4.6 trên 77 phiếu
Hoạt động 1 trang 71 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 71 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 73 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 73 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 74 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 74 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 75 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 75 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 76 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 76 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 76 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 76 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 77 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 7 trang 77 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 1 trang 78 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 1 trang 78 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 2 trang 78 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 2 trang 78 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 3 trang 78 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 3 trang 78 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 4 trang 79 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 5 trang 79 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 5 trang 79 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 6 trang 79 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 6 trang 79 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 7 trang 79 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 7 trang 79 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 8 trang 80 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 8 trang 80 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 9 trang 80 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 9 trang 78 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9

Xem lời giải

Bài 10 trang 80 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 10 trang 80 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải