Chủ đề 28: Kính lúp

Bình chọn:
4.7 trên 36 phiếu
Hoạt động 1 trang 58 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 58 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 59 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 59 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 61 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 61 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 1 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 1 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 2 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 2 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 3 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 3 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 4 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 4 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 5 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 5 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 6 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 6 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 7* trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 7* trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải