Chủ đề 28: Kính lúp

Bình chọn:
4.7 trên 36 phiếu
Hoạt động 1 trang 58 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Hoạt động 1 trang 58 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 58 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 59 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Hoạt động 3 trang 59 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 59 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Hoạt động 5 trang 61 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Hoạt động 5 trang 61 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 61 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 1 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 1 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 2 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 2 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 3 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 3 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 4 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 4 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 5 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 5 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 6 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 6 trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 7* trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 7* trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 7* trang 63 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết


Gửi bài