Chủ đề 2 : Điện trở của dây dẫn. Định luật Ohm (Ôm)

Bình chọn:
4.6 trên 114 phiếu
Hoạt động 1 trang 13 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 13 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 15 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 15 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 15 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 15 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 15 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 15 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 1 trang 16 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 2 trang 16 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 3 trang 16 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 4 trang 16 Tài liệu Dạy - học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 4 trang 16 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 5 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 5 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 6 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 6 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 7 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 7 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 8 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 8 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải

Bài 9 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 9 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem lời giải