Chủ đề 22: Máy biến thế - Truyền tải điện năng đi xa

Bình chọn:
4.2 trên 45 phiếu
Hoạt động 1 trang 149 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Hoạt động 1 trang 149 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 1 trang 149 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 151 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Hoạt động 3 trang 151 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 3 trang 151 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Hoạt động 4 trang 152 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Hoạt động 4 trang 152 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 4 trang 152 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Xem chi tiết
Hoạt động 5 trang 153 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Hoạt động 5 trang 153 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 5 trang 153 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Hoạt động 6 trang 153 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Hoạt động 6 trang 153 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 6 trang 153 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Hoạt động 7 trang 153 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Hoạt động 7 trang 153 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 7 trang 153 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 154 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 1 trang 154 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 1 trang 154 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 154 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 2 trang 154 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 2 trang 154 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 3 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 3 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 5 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 5 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 6 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 6 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 7 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 7 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 8 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 8 trang 155 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết


Gửi bài