Chủ đề 29: Bài tập: Khúc xạ ánh sáng và thấu kính

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 66 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 1 trang 66 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 1 trang 66 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 66 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 2 trang 66 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 2 trang 66 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 67 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 3 trang 67 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 3 trang 67 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Xem chi tiết
Bài 1 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 1 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 1 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 2 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 2 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Xem chi tiết
Bài 3 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 3 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 3 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 4 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 4 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 5 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 5 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 6 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 6 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 7 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 7 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 8 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 8 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 9 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 9 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 10 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 10 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 11 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 11 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2 Bài 12 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 12 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem chi tiết


Gửi bài