Chủ đề 29: Bài tập: Khúc xạ ánh sáng và thấu kính

Bình chọn:
4.3 trên 38 phiếu
Bài 1 trang 66 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 1 trang 66 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 2 trang 66 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 3 trang 67 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 1 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 1 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 2 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 2 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 3 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 3 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 4 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 4 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 5 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 5 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 6 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 6 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 7 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 7 trang 68 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 8 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 8 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 9 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 9 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 10 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 10 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 11 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 11 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải

Bài 12 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Bài 12 trang 69 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Xem lời giải