Chủ đề 25: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Bình chọn:
4.5 trên 86 phiếu
Hoạt động 1 trang 8 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 1 trang 8 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 9 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 2 trang 9 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 10 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 3 trang 10 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 4 trang 11 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 11 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 5 trang 11 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 1 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 2 trang 12 sách Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 3 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 4 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 5 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 5 trang 12 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 6 trang 13 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 6 trang 13 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 7 trang 13 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 7 trang 13 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 8 trang 13 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 8 trang 13 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải