Chủ đề 26: Thấu kính

Bình chọn:
4 trên 44 phiếu
Hoạt động 2 trang 18 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 2 trang 18 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 20 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 3 trang 20 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 22 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 4 trang 22 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 23 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 5 trang 23 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 23 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 6 trang 23 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 7 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 8 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 26 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 9 trang 26 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 26 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập hoạt động 10 trang 26 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 1 trang 27 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 2 trang 27 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 3 trang 27 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 4 trang 28 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 4 trang 28 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 5 trang 28 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 5 trang 28 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 6 trang 28 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 6 trang 28 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 7 trang 28 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 7 trang 28 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 8 trang 29 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 8 trang 29 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 9 trang 29 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 9 trang 29 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 10 trang 29 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 10 trang 29 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Bài 11 trang 29 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập bài 11 trang 29 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 2

Xem lời giải

Xem thêm