Bài 7 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 7 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Để hòa tan hoàn toàn 7g một kim loại hóa trị II cần dùng dung dịch axit có chứa 9,125g HCl. Xác định tên kim loại M.

Lời giải chi tiết

Số mol HCl là :

\({n_{HCl}} = {{{m_{HCl}}} \over {{M_{HCl}}}} = {{9,125} \over {36,5}} = 0,25mol\)

Phương trình hóa học ;

\(\eqalign{
& M\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,2HCl \to MC{l_2} + {H_2} \uparrow \cr
& {{0,25} \over 2}\,\, \leftarrow \,\,\,\,0,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol) \cr} \)

\(\buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow {n_M} = {{0,25} \over 2} = 0,125mol\)

\(\eqalign{  & {m_M} = {n_M}.{M_M} \Rightarrow 7 = 0,125.{M_M}\cr& \Rightarrow {M_M} = 56  \cr  &  \Rightarrow M \text{ là }Fe \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí