Bài 33. Điều chế hiđro. Phản ứng thế

Bình chọn:
4.3 trên 41 phiếu
Hoạt động 1 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 43 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 43 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 43 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 43 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 43 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 43 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Bài 1 trang 44 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 1 trang 44 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 2 trang 44 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 3 trang 44 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 4 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Bài 5 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 5 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Bài 6 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 6 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Bài 7 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 7 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải