Bài 24. Tính chất của oxi

Bình chọn:
4.7 trên 73 phiếu
Hoạt động 1 trang 6 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 6 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 7 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 7 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 7 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 7 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 8 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 8 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 9 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 9 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập bài 1 trang 9 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 2 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 3 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Bài 4 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 4 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Bài 5 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 5 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Bài 6 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 6 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 7 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải