Bài 27. Điều chế oxi - Phản ứng phân hủy

Bình chọn:
4.8 trên 99 phiếu
Hoạt động 1 trang 21 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 21 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 1 trang 23 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 2 trang 23 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Bài 3 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 3 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Bài 4 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 4 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải

Bài 5 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 5 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem lời giải

Bài 6 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 6 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem lời giải