Bài 27. Điều chế oxi - Phản ứng phân hủy

Bình chọn:
4.8 trên 98 phiếu
Hoạt động 1 trang 21 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2 Hoạt động 1 trang 21 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 21 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2 Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2 Hoạt động 3 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem chi tiết
Bài 1 trang 23 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2 Bài 1 trang 23 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 1 trang 23 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 23 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2 Bài 2 trang 23 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 2 trang 23 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem chi tiết
Bài 3 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2 Bài 3 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 3 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem chi tiết
Bài 4 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2 Bài 4 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 4 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2 Bài 5 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 5 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Xem chi tiết
Bài 6 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2 Bài 6 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 6 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Xem chi tiết


Gửi bài