Bài 45 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bình chọn:
4.8 trên 113 phiếu
  • Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 178

    Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 178

    Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính? Câu 2. Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước? Câu 3. Cho ví dụ về loài động vật có thụ tinh trong? Câu 4. So sánh sinh sản hữu tính à động vật và thực vật?