Bài 35. Hoocmôn thực vật

Bình chọn:
4.6 trên 120 phiếu
  • Bài 1,2,3,4 trang 142 Sinh 11

    Bài 1,2,3,4 trang 142 Sinh 11

    Câu 1. Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng? Câu 2. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng? Câu 3. Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật? Câu 4. Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì, tại sao?