Bài 24 Ứng động

Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu
  • Bài 1,2,3,4,5 trang 104 Sinh 11

    Bài 1,2,3,4,5 trang 104 Sinh 11

    Câu 1. Ứng động sinh trưởng là gì? Câu 2. Cơ quan nào của hoa có ứng sinh trưởng? Câu 3. Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trường nào? Câu 4. Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng? Câu 5. Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật?