VALUES: Home – Right on! 1 - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Values (Home)– Right on! 1 - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

4a

VALUES Home

4. a) Discuss the saying “My home, my castle.”

(Thảo luận câu nói "My home, my castle.")

Lời giải chi tiết:

My home is a place where I  can be private and safe and do as I  like: Nhà của tôi là nơi tôi có quyền riêng tự và an toàn, có thể làm bất cứ việc gì tôi thích

4b

4. b) Think. Complete the sentence. Use one of these words: big, beautiful, small, old, modern, cosy.

(Suy nghĩ. Hoàn thành câu. Sử dụng một trong những từ sau: to lớn, xinh đẹp, nhỏ xinh, cổ xưa, hiện đại, ấm áp.)

My home is great because it’s_____________ .

Phương pháp giải:

- big (a): to lớn

- beautiful (a): xinh đẹp

- small (a): nhỏ

- old (a): cũ, cổ

- modern (a): hiện đại

- cosy (a): ấm áp

Lời giải chi tiết:

My home is great because it’s cozy.

(Ngôi nhà của tôi tuyệt vời vì nó ấm áp.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí