Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì tương lai gần Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

She

(come) to her grandfather's house in the countryside next week.

Câu 2 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

We

(travel) to England this weekend.

Câu 3 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

I

(have) my hair cut tomorrow because it's too long.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

He

(buy) a new house next month because he has had enough money.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

Our grandparents

(visit) our house tomorrow. They have just informed us.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

My father

(play) tennis in 15 minutes because he has just worn sport clothes.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

My mother

(hang out) in 10 minutes because she is making up her face.

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

They

(sell) their old house because they has just bought a new one.

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

Look at these clouds. It

(rain).

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

She looks very tired. She

(be) sick.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

She

(come) to her grandfather's house in the countryside next week.

Đáp án

She

(come) to her grandfather's house in the countryside next week.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một hành động đã được dự trù trước cho tương lai.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một hành động đã được dự trù trước cho tương lai.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> She is going to come to her grandfather's house in the countryside next week.

Tạm dịch: Tuần sau cô ấy dự định tới nhà bà ngoại ở quê.

Câu 2 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

We

(travel) to England this weekend.

Đáp án

We

(travel) to England this weekend.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một hành động đã được dự trù trước cho tương lai.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một hành động đã được dự trù trước cho tương lai.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> We are going to travel to England this weekend.

Tạm dịch: Chúng tôi dự định đi du lịch Anh quốc vào tuần này.

Câu 3 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

I

(have) my hair cut tomorrow because it's too long.

Đáp án

I

(have) my hair cut tomorrow because it's too long.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> I am going to have my hair cut tomorrow because it's too long.

Tạm dịch: Tôi dự định cắt tóc vào ngày mai vì nó dài quá rồi.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

He

(buy) a new house next month because he has had enough money.

Đáp án

He

(buy) a new house next month because he has had enough money.

Phương pháp giải :

Dấu hiệu nhận biết: Trạng từ chỉ thời gian “next month” (tháng tới)

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết: Trạng từ chỉ thời gian “next month” (tháng tới)

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> He is going to buy a new house next month because he has had enough money.

Tạm dịch: Tháng tới anh ấy dự định mua một ngôi nhà mới bởi vì anh đã có đủ tiền.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

Our grandparents

(visit) our house tomorrow. They have just informed us.

Đáp án

Our grandparents

(visit) our house tomorrow. They have just informed us.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> Our grandparents are going to visit our house tomorrow. They have just informed us.

Tạm dịch: Ông bà sẽ thăm nhà chúng tôi vào ngày mai. Họ vừa mới thông báo cho chúng tôi biết. 

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

My father

(play) tennis in 15 minutes because he has just worn sport clothes.

Đáp án

My father

(play) tennis in 15 minutes because he has just worn sport clothes.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> My father is going to play tennis in 15 minutes because he has just worn sport clothes.

Tạm dịch: Bố tôi định chơi tennis trong 15 phút nữa bởi vì ông ấy vừa mặc xong quần áo thể thao.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

My mother

(hang out) in 10 minutes because she is making up her face.

Đáp án

My mother

(hang out) in 10 minutes because she is making up her face.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> My mother is going to hang out in 10 minutes because she is making up her face.

Tạm dịch: Mẹ tôi chuẩn bị đi ra ngoài trong 10 phút nữa bởi vì bà ấy đang trang điểm.

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

They

(sell) their old house because they has just bought a new one.

Đáp án

They

(sell) their old house because they has just bought a new one.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> They are going to sell their old house because they has just bought a new one.

Tạm dịch: Họ dự định bán ngôi nhà cũ bởi vì họ vừa mua được một ngôi nhà mới.

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

Look at these clouds. It

(rain).

Đáp án

Look at these clouds. It

(rain).

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> Look at these clouds. It is going to rain.

Tạm dịch: Nhìn những đám mây kia xem. Trời sắp mưa rồi.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

She looks very tired. She

(be) sick.

Đáp án

She looks very tired. She

(be) sick.

Phương pháp giải :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, người nói có căn cứ và cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Lời giải chi tiết :

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, người nói có căn cứ và cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=> She looks very tired. She is going to be sick.

Tạm dịch: Cô ấy trông rất mệt. Cô ấy sẽ bị ốm mất thôi.

Trắc nghiệm Ngữ pháp Tổng hợp các thì Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp Tổng hợp các thì Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ âm Cách phát âm đuôi -ed Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ âm Cách phát âm đuôi ed Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 2 Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Đọc điền từ Unit 2 Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 2 Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Đọc hiểu Unit 2 Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 2 Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Kỹ năng nghe Unit 2 Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ôn tập Unit 2 Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Ôn tập Unit 2 Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì tương lai hoàn thành Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp Thì tương lai hoàn thành Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì tương lai tiếp diễn Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp Thì tương lai tiếp diễn Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì tương lai đơn Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp Thì tương lai đơn Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì quá khứ hoàn thành Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp Thì quá khứ hoàn thành Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp Thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì hiện tại đơn Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp Thì hiện tại đơn Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Từ vựng Unit 2 (phần 2) Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Từ vựng Unit 2 (phần 2) Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Từ vựng Unit 2 (phần 1) Tiếng Anh 12

Luyện tập và củng cố kiến thức Từ vựng Unit 2 (phần 1) Tiếng Anh 12 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết