Tiếng Anh 10 Unit 3 3D


A. When you go on vacation, which activities do you like to do? Tell the class. B. Read the article. Which activities in A are in the article? Check the boxes. C. Read the article again. Does the author agree or disagree with this advice? Circle A for agree or D for disagree. D. MY WORLD Do you agree with the author's advice? Why? Tell a partner.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

Reading

A. When you go on vacation, which activities do you like to do? Tell the class.

(Khi đi nghỉ, bạn thích làm những hoạt động nào? Nói với cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

When I go on vacation, I like to go sightseeing, eat local food, and sunbathe on the beach.

(Khi tôi đi nghỉ, tôi thích đi ngắm cảnh, ăn các món ăn địa phương và tắm nắng trên bãi biển.)

B

B. Read the article. Which activities in A are in the article? Check the boxes.

(Đọc bài viết. Trong bài có những hoạt động nào ở bài A? Đánh dấu vào ô trống.)

Make Your Vacation More Interesting

Aziz Abu Sarah has a travel company and often gives advice to tourists. Here he answers the question: “How can a vacation be more interesting?”

Don't plan everything

Tourists often study maps and plan everything before they go on vacation. It's fun to go sightseeing, but sometimes it's interesting to leave the map at the hotel. When I was in Tokyo for the first time, I traveled to the suburbs. Two hours later, I was singing karaoke and dancing with local people.

Try the local food

Eating local food always makes a vacation more interesting. Go to food markets where local people sell fresh food that they grew or cooked. You can learn more about their food and culture. It's much more interesting than going to a supermarket - and the food is better!

Find out where local people go

When you arrive in a new place, find out about festivals and events. Local magazines and posters have information about art galleries and live music. If you like sports, find out where people play. When I was in Tunisia, I played soccer on the beach with a group of local men.

Ask for advice and suggestions

All around the world, people are always happy to give advice. Don't always use the guidebook or the Internet. Ask local people for suggestions on where to go or where to eat. Once, in Curitiba, Brazil, I asked a local group where I should have dinner in the city. They invited me for dinner and I am still friends with them!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Làm cho kỳ nghỉ của bạn thú vị hơn

Aziz Abu Sarah có một công ty du lịch và thường đưa ra lời khuyên cho khách du lịch. Dưới đây anh ấy trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để một kỳ nghỉ thú vị hơn?”

Đừng lên kế hoạch cho mọi thứ

Khách du lịch thường nghiên cứu bản đồ và lên kế hoạch cho mọi thứ trước khi họ đi nghỉ. Đi ngắm cảnh thật vui nhưng đôi khi sẽ thật thú vị khi để bản đồ ở lại khách sạn. Khi tôi đến Tokyo lần đầu tiên, tôi đã đi đến các vùng ngoại ô. Hai giờ sau, tôi hát karaoke và nhảy múa với người dân địa phương.

Thử các món ăn địa phương

Ăn các món ăn địa phương luôn khiến cho kỳ nghỉ thú vị hơn. Đi đến các chợ ẩm thực, nơi người dân địa phương bán thực phẩm tươi sống do họ trồng hoặc nấu chín. Bạn có thể tìm hiểu thêm về ẩm thực và văn hóa của họ. Điều đó thú vị hơn nhiều so với việc đi siêu thị - và đồ ăn cũng ngon hơn!

Tìm hiểu xem người dân địa phương đi đâu

Khi bạn đến một nơi mới, hãy tìm hiểu về các lễ hội và sự kiện. Các tạp chí và áp phích địa phương có thông tin về các phòng trưng bày nghệ thuật và buổi diễn nhạc sống. Nếu bạn thích thể thao, hãy tìm nơi mọi người chơi. Khi tôi ở Tunisia, tôi chơi đá bóng trên bãi biển với một nhóm đàn ông địa phương.

Hỏi xin lời khuyên và gợi ý

Trên khắp thế giới, mọi người luôn sẵn lòng đưa ra lời khuyên. Đừng lúc nào cũng sử dụng sách hướng dẫn hoặc Internet. Hỏi ý kiến người dân địa phương về nơi đi hoặc nơi ăn uống. Một lần, ở Curitiba, Brazil, tôi hỏi một nhóm người địa phương rằng tôi nên ăn tối ở đâu trong thành phố. Họ mời tôi ăn tối và đến giờ tôi vẫn là bạn với họ!

Lời giải chi tiết:

Thông tin:

- It's fun to go sightseeing, …

(Đi ngắm cảnh thật vui, …)

- Two hours later, I was singing karaoke and dancing with local people.

(Hai giờ sau, tôi hát karaoke và nhảy múa với người dân địa phương.)

- Eating local food always makes a vacation more interesting.

(Ăn các món ăn địa phương luôn khiến cho kỳ nghỉ thú vị hơn.)

- When you arrive in a new place, find out about festivals and events.

(Khi bạn đến một nơi mới, hãy tìm hiểu về các lễ hội và sự kiện.)

- When I was in Tunisia, I played soccer on the beach with a group of local men.

(Khi tôi ở Tunisia, tôi chơi đá bóng trên bãi biển với một nhóm đàn ông địa phương.)

C

C. Read the article again. Does the author agree or disagree with this advice? Circle A for agree or D for disagree.

(Đọc lại bài viết. Tác giả đồng ý hay không đồng ý với lời khuyên này? Khoanh tròn chữ A khi “đồng ý” hoặc D khi “không đồng ý”.)

1. Plan everything before your vacation.  

2. Visit new places out of the city center. 

3. Always buy food from supermarkets.  

4. Get all your information from guidebooks and the Internet. 

5. Talk to local people for advice and suggestions. 

Lời giải chi tiết:

1. D

2. A

3. D

4. D

5. A

1. Disagree

Plan everything before your vacation.

(Lên kế hoạch cho mọi thứ trước kỳ nghỉ của bạn.)

Thông tin: Don't plan everything

Tourists often study maps and plan everything before they go on vacation. It's fun to go sightseeing, but sometimes it's interesting to leave the map at the hotel.

(Đừng lên kế hoạch cho mọi thứ

Khách du lịch thường nghiên cứu bản đồ và lên kế hoạch cho mọi thứ trước khi họ đi nghỉ. Đi ngắm cảnh thật vui nhưng đôi khi sẽ thật thú vị khi để bản đồ ở lại khách sạn.)

2. Agree

Visit new places out of the city center.

(Ghé thăm những địa điểm mới ngoài trung tâm thành phố.)

Thông tin: When I was in Tokyo for the first time, I traveled to the suburbs. Two hours later, I was singing karaoke and dancing with local people.

(Khi tôi đến Tokyo lần đầu tiên, tôi đã đi đến các vùng ngoại ô. Hai giờ sau, tôi hát karaoke và nhảy múa với người dân địa phương.)

3. Disagree

Always buy food from supermarkets.

(Luôn luôn mua thực phẩm từ siêu thị.)

Thông tin: - Go to food markets where local people sell fresh food that they grew or cooked.

- It's much more interesting than going to a supermarket - and the food is better!

(Đi đến các chợ ẩm thực, nơi người dân địa phương bán thực phẩm tươi sống do họ trồng hoặc nấu chín.

Điều đó thú vị hơn nhiều so với việc đi siêu thị - và đồ ăn cũng ngon hơn!)

4. Disagree

Get all your information from guidebooks and the Internet.

(Lấy tất cả thông tin từ sách hướng dẫn và Internet.)

Thông tin: Don't always use the guidebook or the Internet.

(Đừng lúc nào cũng sử dụng sách hướng dẫn hoặc Internet.)

5. Agree

Talk to local people for advice and suggestions.

(Nói chuyện với người dân địa phương để xin lời khuyên và đề xuất.)

Thông tin: Ask local people for suggestions on where to go or where to eat.

(Hỏi ý kiến người dân địa phương về nơi đi hoặc nơi ăn uống.)

D

D. MY WORLD (Thế giới của tôi)

Do you agree with the author's advice? Why? Tell a partner.

(Bạn có đồng ý với lời khuyên của tác giả không? Tại sao? Nói với bạn bên cạnh.)

Lời giải chi tiết:

Yes, I do. I totally agree with the author's advice. When I go to a foreign country, I want to experience its culture and food. I also like to go sightseeing in the countryside because that is the place where I can see nature’s beauty.

(Tôi đồng ý. Tôi hoàn toàn đồng ý với lời khuyên của tác giả. Khi tôi đến một đất nước xa lạ, tôi muốn trải nghiệm văn hóa và ẩm thực của đất nước đó. Tôi cũng thích đi ngắm cảnh vùng nông thôn vì đó là nơi tôi có thể nhìn thấy vẻ đẹp thiên nhiên.)

E

GOAL CHECK

(Kiểm tra mục tiêu)

In small groups, plan an interesting vacation for friends visiting your country.

(Thực hành theo các nhóm nhỏ, hãy lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ thú vị cho những người bạn đến thăm đất nước của mình.)

1. Your friends have three days in your country. Write down what they can do on each day:

(Bạn bè của bạn có ba ngày ở đất nước của bạn. Viết ra những gì họ có thể làm mỗi ngày:)

Day one

Day two

Day three

 

 

 

 

2. Present your plan to another group. Do you think the other group has an interesting vacation?

(Trình bày kế hoạch của các bạn cho một nhóm khác. Bạn có nghĩ rằng nhóm còn lại có một kỳ nghỉ thú vị?)

Lời giải chi tiết:

1.

Day one (Ngày một)

Day two (Ngày hai)

Day three (Ngày ba)

- Visit the Old Quarter in Hanoi

(Tham quan khu phố cổ ở Hà Nội)

- Eat local food such as: Pho, Banh mi, etc

(Ăn các món ăn địa phương như: Phở, Bánh mì, v.v.)

- Go to Hoan Kiem Lake and Ngoc Son Temple

(Đến Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn)

- Take a bus to Ha Long Bay

(Đi xe buýt đến Vịnh Hạ Long)

- Visit the Bay and magnificent caves by boat

(Tham quan Vịnh và các hang động tráng lệ bằng thuyền)

- Paddle out in a kayak

(Chèo thuyền kayak)

- Go to Sapa

(Đi Sapa)

- Go trekking to some of the nearby local villages

(Đi bộ đường dài đến một số bản làng địa phương gần đó)

- See the beautiful rice terraces

(Ngắm nhìn những ruộng bậc thang tuyệt đẹp)

2.

We recommend visiting three famous places: Hanoi, Ha Long Bay, and Sapa during three days in Vietnam. On day one, we will visit the Old Quarter in Hanoi. You will see many traditional shops and old houses there. And then, we can eat local food such as Pho, Banh mi, etc. We will go to Hoan Kiem Lake and Ngoc Son Temple in the afternoon because Hoan Kiem Lake is considered the heart of Hanoi. On day two, we’ll travel to Ha Long Bay by bus. We will spend all day visiting the Bay and magnificent caves by boat and paddling out in a kayak. They will be exciting activities. On day three, we’ll take a bus to Sapa. Trekking to some of the nearby local villages is a must-do activity. We can see the beautiful rice terraces and flower fields on the way we go up the mountains.

Tạm dịch:

Chúng tôi khuyên bạn nên đến thăm ba địa điểm nổi tiếng là Hà Nội, Vịnh Hạ Long và Sa Pa trong ba ngày ở Việt Nam. Vào ngày đầu tiên, chúng ta sẽ thăm khu phố cổ ở Hà Nội. Bạn sẽ thấy nhiều cửa hàng truyền thống và những ngôi nhà cổ ở đó. Và sau đó, chúng ta có thể ăn các món ăn địa phương như phở, bánh mì, ... Chúng ta sẽ đến Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn vào buổi chiều vì Hồ Hoàn Kiếm được coi là trái tim của Hà Nội. Vào ngày thứ hai, chúng ta sẽ đi Vịnh Hạ Long bằng xe buýt. Chúng ta sẽ dành cả ngày để thăm Vịnh và các hang động tráng lệ bằng thuyền và chèo thuyền kayak. Chúng sẽ là những hoạt động thú vị. Vào ngày thứ ba, chúng ta sẽ bắt xe buýt đến Sa Pa. Đi bộ xuyên rừng đến một số ngôi làng địa phương gần đó là một hoạt động nên làm. Chúng ta có thể nhìn thấy những ruộng bậc thang và cánh đồng hoa tuyệt đẹp trên đường đi lên núi.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3E

  A. What is your “dream” vacation? Why? B. You win a vacation for two people and can choose from the three places below. In pairs, discuss the places and choose one. Present and explain your decision to the class. C. In small groups, read comments from six tourists about vacations. Recommend a vacation from B or choose a new vacation. Give reasons. D. MY WORLD Think about the six tourists in C. Which tourist is most similar to you? E. Underline because or so to complete the sentences. Add commas

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3C

  A. Underline the correct adjective in each sentence. B. In pairs, use the words and phrases in the table to give advice for the sentences in A. C. Ask for advice. Read the responses and write questions. D. In pairs, take turns asking the questions in C. Give different advice. E. Listen to the conversation between two friends about a vacation in Japan. Check (✔) the topics they discuss F. Practice the conversation with a partner. Switch roles and practice it again.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3B

  A. Listen to the tourist. In which places do the conversations take place? B. Listen again and write the missing information. C. Listen and repeat. Use rising and falling intonation. D. Practice asking these questions with a partner. Use rising and falling intonation. E. Ask a partner questions to fill out the information with his or her travel information. For some questions, you might have to make up information.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 3A

  Look at the photo and answer the questions. A. Read the to-do list for a vacation. Where is the vacation? B. Fill in the blanks with the words from the to-do list in A. C. MY WORLD When you travel, what possessions do you take? Tell a partner. D. Complete the conversations. Use a word or phrase for possession. E. Answer the questions using belong to and a possessive pronoun. F. Listen to the conversation. Who do the items in the box belong to? G. Practice the conversation in groups. Switch roles

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí