Tiếng Anh 10 Unit 2 2E


A. Do you ever have parties at work or at school? Why? B. In small groups, imagine that your English class finishes this week. Plan a small class party. Discuss: C. Present your plans for the party to the rest of the class. D. Read five short emails about a party. Circle T for true or F for false. E. Write these words and phrases from the emails in the table.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A

Communication

A. Do you ever have parties at work or at school? Why?

(Bạn đã bao giờ có bữa tiệc nào tại nơi làm việc hoặc ở trường không? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

Yes, I do. I had a birthday party at school last year. Because my friends wanted to hold a surprise party for me.

(Có chứ. Tôi đã có một bữa tiệc sinh nhật ở trường năm ngoái. Bởi vì bạn bè của tôi muốn tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho tôi.)

Quảng cáo
decumar

B

B. In small groups, imagine that your English class finishes this week. Plan a small class party. Discuss:

(Làm việc theo các nhóm nhỏ, hãy tưởng tượng rằng lớp học tiếng Anh của bạn sẽ kết thúc trong tuần này. Lên kế hoạch cho một bữa tiệc nhỏ của lớp. Hãy thảo luận về:)

- the day. (ngày)    

- food and drinks. (đồ ăn và nước uống)

- the time. (giờ)    

- a present for your teacher. (quà cho giáo viên của bạn)

- the place. (địa điểm)

Lời giải chi tiết:

- the day: Saturday afternoon

(ngày: chiều thứ bảy)    

- the time: 16:00 – 17:00

(giờ: 16:00 – 17:00)    

- the place: our classroom

(địa điểm: phòng học của chúng ta)

- food and drinks: pizzas, cupcakes, sweets, milk tea, etc.

(đồ ăn và nước uống: pizza, bánh ngọt, kẹo, trà sữa, …)

- a present for your teacher: a book

(quà cho giáo viên của bạn: một quyển sách)

C

C. Present your plans for the party to the rest of the class.

(Trình bày kế hoạch của bạn cho bữa tiệc với những bạn còn lại trong lớp.)

- This party is on … (Bữa tiệc vào ngày ....)

- It’s at … (Nó vào lúc …)

- We want to eat / drink … (Chúng ta muốn ăn / uống …)

- The present is a … (Món quà là …)

Lời giải chi tiết:

- This party is on Saturday afternoon.

(Bữa tiệc vào chiều thứ Bảy.)

- It’s at 4:00 p.m. in our classroom.

(Nó diễn ra vào lúc 4 giờ chiều ở phòng học của chúng ta.)

- We want to eat pizzas, cupcakes and sweets, and we drink milktea.

(Chúng ta muốn ăn pizza, bánh ngọt, kẹo và uống trà sữa.)

- The present is a book.

(Món quà là một quyển sách.)

D

Writing

D. Read five short emails about a party. Circle T for true or F for false.

(Đọc năm bức thư điện tử ngắn về một bữa tiệc. Khoanh vào chữ T nếu đúng hoặc F nếu sai.)

1. It's Yuka's last day at work today.     

2. Leticia leaves at five o'clock.    

3. Yuka buys a card and a present.    

4. There are flowers for Leticia.     

5. The party is in a restaurant.   

Hi Mike,

Do you know Leticia in reception? It's her last day at work today! We need a card and a present for her. Can you buy them? I don't have a lunch break today.

Best,

Yuka

Hi Yuka,

Yes, you're right. Let's celebrate! What time does she finish? I'll buy a card and a cake on my lunch break.

Mike

Hi Mike,

She always leaves at five o'clock. Thanks!

Yuka

Hi Yuka,

I have the card and the cake. I also have flowers!

Mike

Hi everyone,

It's Leticia's last day at work today. Let's meet at five o'clock in the reception area for a small party. Mike has a card, flowers, and a cake! See you later.

Yuka

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chào Mike,

Bạn có biết Leticia ở bộ phận lễ tân không? Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của cô ấy! Chúng tôi cần một tấm thiệp và một món quà cho cô ấy. Bạn có thể mua chúng không? Hôm nay tôi không có giờ nghỉ trưa.

Thân,

Yuka

Chào Yuka,

Bạn nói đúng. Chúng ta hãy ăn mừng! Cô ấy kết thúc lúc mấy giờ? Tôi sẽ mua một tấm thiệp và một cái bánh vào giờ nghỉ trưa của tôi.

Mike

Chào Mike,

Cô ấy luôn tan làm lúc 5 giờ. Cảm ơn!

Yuka

Chào Yuka,

Tôi có thiệp và bánh rồi. Tôi cũng mua hoa rồi.

Mike

Chào mọi người,

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Leticia. Chúng ta hãy gặp nhau lúc năm giờ tại khu vực lễ tân để tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Mike có thiệp, hoa và một chiếc bánh rồi! Hẹn gặp mọi người.

Yuka

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

1. F

It's Yuka's last day at work today.

(Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Yuka.)

Thông tin: Do you know Leticia in reception? It's her last day at work today!

(Bạn có biết Leticia ở bộ phận lễ tân không? Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của cô ấy!)

Giải thích: ngày làm việc cuối cùng của Leticia, chứ không phải của Yuka

2. T

Leticia leaves at five o'clock.

(Leticia tan làm lúc năm giờ.)

Thông tin: She always leaves at five o'clock.

(Cô ấy luôn tan làm lúc 5 giờ.)

3. F

Yuka buys a card and a present.

(Yuka mua một tấm thiệp và một món quà.)

Thông tin: I'll buy a card and a cake on my lunch break.

(Tôi sẽ mua một tấm thiệp và một cái bánh vào giờ nghỉ trưa của tôi.)

Giải thích: Mike mua thiệp và bánh chứ không phải Yuka

4. T

There are flowers for Leticia.

(Có hoa cho Leticia.)

Thông tin: I have the card and the cake. I also have flowers!

(Tôi có thiệp và bánh rồi. Tôi cũng mua hoa rồi.)

Giải thích: Mike mua thiệp, bánh và hoa cho Leticia

5. F

The party is in a restaurant.

(Bữa tiệc ở nhà hàng.)

Thông tin: Let's meet at five o'clock in the reception area for a small party.

(Chúng ta hãy gặp nhau lúc năm giờ tại khu vực lễ tân để tổ chức một bữa tiệc nhỏ.)

Giải thích: Bữa tiệc ở khu vực lễ tân chứ không phải ở nhà hàng

E

E. Write these words and phrases from the emails in the table.

(Viết những từ và cụm từ này từ email vào bảng.)

WRITING SKILLS: Parts of an Email

(Kỹ năng viết: Các phần của một bức thư điện tử)

Start an email (Bắt đầu thư)

1. Hi

Ask for help

(Yêu cầu sự giúp đỡ)

2. ________

3. ________

Ask for information

(Hỏi thông tin)

4. ________

5. ________

Arrange to meet

(Sắp xếp để gặp mặt)

6. ________

End the email

(Cuối thư)

7. ________

8. ________

Phương pháp giải:

- Best, (Thân,)

- Can you help? (Bạn có thể giúp tôi không?)

- Do you know …? (Bạn có biết …?)

- Hi (Xin chào)

- Let’s meet at … (Hãy gặp nhau lúc …)

- See you later. (Gặp nhau sau nhé.)

- Can you buy …? (Bạn có thể mua …?)

- What time …? (Mấy giờ …?)

Lời giải chi tiết:

WRITING SKILLS: Parts of an Email

(Kỹ năng viết: Các phần của một bức thư điện tử)

Start an email (Bắt đầu thư)

1. Hi

Ask for help

(Yêu cầu sự giúp đỡ)

2. Can you help?

3. Can you buy …?

Ask for information

(Hỏi thông tin)

4. Do you know …?

5. What time …?

Arrange to meet

(Sắp xếp để gặp mặt)

6. Let’s meet at …

End the email

(Cuối thư)

7. Best,

8. See you later.

Check

GOAL CHECK – Plan a Party

(Kiểm tra mục tiêu – Lên kế hoạch một bữa tiệc)

It’s your mother’s birthday this weekend, and you want your close friend to help you plan a party for her. Write an email (120-150 words) to your friend and:

(Cuối tuần này là sinh nhật của mẹ bạn và bạn muốn người bạn thân của mình giúp bạn lên kế hoạch tổ chức tiệc cho mẹ. Viết một email (120-150 từ) cho bạn của mình và:)

- tell him or her about the birthday party, (bảo anh ấy hoặc cô ấy về bữa tiệc sinh nhật)

- ask for help to plan the party, (yêu cầu sự giúp đỡ để lên kế hoạch bữa tiệc)

- and arrange to meet him or her to prepare for it. (và sắp xếp để gặp anh ấy hoặc cô ấy để chuẩn bị tiệc)

Lời giải chi tiết:

Hi Hoa,

How's everything? Do you know my mother's birthday is tomorrow? Are you free tomorrow evening? I want her to have a surprise party. So, let's celebrate it with us. We need a cake, sweets, a present, and flowers for her. Can you buy the cake, sweets, and flowers for me? I don't have enough time to buy them tomorrow because I have to attend a class. She leaves work at 6 p.m., so we need to finish the preparation before my mother comes home. Let's meet at five o'clock at my house to decorate the living room! I'll buy some balloons, ornaments and a special present this evening. The party is at 7 p.m. See you later.

Huyen

Tạm dịch:

Chào Hoa,

Mọi thứ ổn chứ? Cậu có biết sinh nhật của mẹ tớ là ngày mai không? Tối mai cậu có rảnh không? Tớ muốn mẹ có một bữa tiệc bất ngờ. Vì vậy, hãy ăn mừng nó với nhà tớ. Tớ cần một chiếc bánh, kẹo, một món quà và hoa cho mẹ. Cậu có thể mua bánh, kẹo và hoa cho tớ không? Tôi không có đủ thời gian để mua chúng vào ngày mai vì tớ phải tham gia một lớp học. Mẹ tớ tan làm lúc 6 giờ chiều, vì vậy chúng ta cần hoàn thành việc chuẩn bị trước khi mẹ tớ về nhà. Năm giờ hẹn nhau đến nhà tớ để trang trí phòng khách nhé. Tối nay tớ sẽ mua bóng bay, đồ trang trí và một món quà đặc biệt. Bữa tiệc diễn ra lúc 7 giờ tối. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé.

Huyền


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2D

  A. What percentage of your day is for … B. In pairs, compare your answers in A. Do you want more free time for your hobbies and interests? Why? C. Read the article about Leyla and Michael. Which sentence is correct? D. Read the article again and answer the questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2C

  A. Look at the photos. Where do you think they are in the world? B. Match the sentences to the photos. Write the numbers on the photos. C. Complete the sentences with the words in blue from B. D. MY WORLD In pairs, discuss the questions about your country. E. Unscramble the words to make sentences. F. Take turns. Tell a partner which sentences in E are true for you. G. Listen to the conversation about a special day. How do Diego and Chuck show interest? Check (✔) the phrases and questions you he

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2B

  A. What do you do in your free time? Check () the activities on the list. B. Listen to a radio show about Drew Feustal. Drew is an astronaut on the International Space Station. Which activities in A does Drew do in his free time? C. Listen again. Circle the correct answer. D. Listen and check () the correct row. E. Listen again. Repeat the words. F. Write sentences in your notebook about what you do in your free time. Use the activities in A. In pairs, read each other’s sentences aloud and che

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2A

  Look at the photo and answer the questions. A. Label the pictures. Use the phrases in the box. B. Circle the activities in A that you do every day. C. In your notebook, write the activities from A in the order that you do them. D. Describe your order from C to a partner. Use first, next, then, and finally. E. Complete the questions and answers. Then listen and check. F. Practice the conversation in pairs. Switch roles and practice it again. G. Write information about your typical day in the You

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.