Possessive case ('s/') – 1e. Grammar - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Possessive case ('s/') – 1e. Grammar - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

2. Use the words in brackets to complete the gaps as in the example.

(Sử dụng các từ trong ngoặc để hoàn thành chỗ trống như ví dụ.)

1. These are the boys’ watches. (boys/ watches)

(Đây là những chiếc đồng hồ dành cho nam.)

2. This is the ­­­_____________. (girls/ room)

3. That is the ­­­_____________ . (men / office)

4. Those are the ­­­_____________ . (women/ hats)

5. These are the­­­_____________. (children/ caps)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sở hữu cách:

- danh từ số ít + ‘s

- danh từ số nhiều + ‘

- danh từ số nhiều bất quy tắc + ‘s

Lời giải chi tiết

 

2. girls’ room

3. men’s office

4. women’s hats

5. children’s caps

2. This is the ­­­ girls’ room.

(Đây là phòng của các cô gái.)

3. That is the men’s office.

(Đó là văn phòng của những người đàn ông.)

4. Those are the ­­­women’s hats.

(Đó là những chiếc mũ của phụ nữ.)

5. These are the­­­ children’s caps.

(Đây là những chiếc mũ lưỡi trai của trẻ em.)


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí