Lý thuyết mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt - Công nghệ 10


Nhiệt độ ảnh hưởng đến các quá trình sinh lí của cây trồng

BÀI 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÂY TRỒNG VÀ CÁC YẾU TỐ CHÍNH TRONG TRỒNG TRỌT

1. NHIỆT ĐỘ

- Nhiệt độ ảnh hưởng đến các quá trình sinh lí của cây trồng

+ Nhiệt độ cao làm: Giảm hiệu suất quang hợp, tăng hiệu suất hô hấp, thúc đẩy sự già hoá, ức chế sự xuân hoá. + Nhiệt độ thấp làm giảm hiệu suất quang hợp và hô hấp, kích thích xuân hóa.

- Nhiệt độ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng

+ Nhiệt độ cao: Hạt mất sức sống; rễ, thân lá sinh trưởng kém; ra hoa, đậu quả và kết hạt kém; rút ngắn thời gian sinh trưởng; nhiều loại cây trồng khó tạo củ (khoai tây, hành tây, cải củ,...), khó cuốn bắp (cải bắp, xà lách,...).

+ Nhiệt độ thấp: Hạt khó nảy mầm, cây còi cọc chậm phát triển; ra hoa, đậu quả và kết hạt kém. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp làm giảm khả năng chống chịu sâu, bệnh hại và điều kiện ngoại cảnh bất lợi của cây trồng; giảm năng suất, chất lượng và khả năng bảo quản nông sản.

2. ÁNH SÁNG

Ánh sáng tác động đến cây trồng thông qua 3 yếu tố: 

- Cường độ chiếu sáng.

- Chất lượng ánh sáng.

- Thời gian chiếu sáng.

Ánh sáng có vai trò quan trọng đối với cây trồng.Ánh sáng ảnh hưởng đến hiệu suất quang hợp; hình thái; khả năng sinh trưởng của thân, lá; khả năng phân cành; khả năng phân hoá mầm hoa; giới tính (hoa đực, hoa cái) của cây trồng...