Lý thuyết giống cây trồng - Công nghệ 10


Giống cây trồng Vai trò của giống cây trồng

BÀI 9: GIỐNG CÂY TRỒNG

1. GIỐNG CÂY TRỒNG

Giống cây trồng là một quần thể cây trồng có thể phân biệt được với quần thể cây trồng khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất là:

- Một đặc tính và di truyền được cho đời sau; 

- Đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kì nhân giống; 

- Có giá trị canh tác, giá trị sử dụng; 

- Bao gồm giống cây nông nghiệp, giống cây dược liệu, giống cây cảnh và giống nấm ăn.

Giống lúa và ngô được chọn tạo trong những năm gần đây thường có thế 

- Lá đứng để các lá đều nhận được nhiều ánh sáng,

- Lá phía trên ít che mất ánh sáng của lá phía dưới,

- Tán lá đê gọn tăng mật độ trồng nên tăng năng suất trên một đơn vị diện tích (Hình 9.3B).

Các đặc điểm giống cây trồng ngoài bị kiểm soát bởi gen còn phụ thuộc vào môi trường (Hình 9.4).

Vật liệu nhân giống cây trồng được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp có thể là hạt, củ, thân, lá, rễ, tế bào thực vật.... (Hình 9.6).