Values – Right on! 5 – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Values – Right on! 5 – Unit 5. London was great! – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

Responsibility (protect national wonders)

(Trách nhiệm (bảo vệ kỳ quan quốc gia))

4. Read the rules. Why do we have these rules?

(Đọc các quy tắc. Tại sao chúng tôi có những quy tắc này?)

Rules for responsible travellers

1. Don't climb on ancient ruins.

2. Don't sit on monuments to take selfies.

3. Don't move stones at ancient sites, and don't take them away with you!

4. Never paint, write on or scratch words into old stones or buildings.

Lời giải chi tiết:

We have these rules to protect our monuments and ancient ruins.

(Chúng tôi có những quy tắc này để bảo vệ các di tích và di tích cổ của chúng tôi.)

Tạm dịch:

1. Đừng trèo lên những di tích cổ.

2. Đừng ngồi trên các tượng đài để chụp ảnh tự sướng.

3. Không di chuyển đá tại các địa điểm cổ xưa và không mang chúng đi với bạn!

4. Không bao giờ sơn, viết trên hoặc cào các từ vào đá hoặc tòa nhà cũ.

Bài 5

5. Think. Can you think of two other rules? Tell the class.

(Bạn có thể nghĩ ra hai quy tắc khác không? Hãy nói cho cả lớp biết.)

Lời giải chi tiết:

Don't drop litter.

Respect the local culture and traditions.

(Không thả rác bừa bãi.

Tôn trọng văn hóa và truyền thống địa phương.)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí