Listening – 5. Progress Check – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Listening – 5. Progress Check – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

10. Listen to Ben talking to Molly about his holiday. Then decide if the statements (1-4) are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say).

(Hãy nghe Ben nói chuyện với Molly về kỳ nghỉ của anh ấy. Sau đó, quyết định xem các câu (1-4) là R (đúng), W (sai) hay DS (không nói).)


1. Ben usually goes on holiday to Italy.

2. Most of the time, the weather was cloudy.

3. Ben spent lots of money on souvenirs.

4. Ben's favorite food was ice cream.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Transcript:

Molly: Hi, Ben! How was your holiday?

Ben: I had a great time. Usually I go to France or Spain with my family, but this year we went to Italy. We stayed in a hotel in Rome.

Molly: What was the weather like?

Ben: It was warm and sunny, except for one day when it was very cloudy and cold.

Molly: So what did you do there?

Ben: Well, Rome's beautiful and there's so much to see! In the mornings, we visited museums and art galleries, and in the afternoons, we went shopping. They have lots of shops to buy different things, like clothes, souvenirs and food. Mum and Dad bought lots of Italian clothes, but I just got some souvenirs.

Molly: How about the food? Did you try any Italian dishes?

Ben: We ate lots of Italian dishes, including pasta and pizza. They were delicious, but the best of all was the ice cream.

Molly: It sounds like you had a great time.

Ben: It really was the trip of a lifetime!

Tạm dịch:

Molly: Chào Ben! Kì nghỉ của bạn thế nào?

Ben: Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Thường thì tôi đến Pháp hoặc Tây Ban Nha với gia đình, nhưng năm nay chúng tôi đã đến Ý. Chúng tôi ở trong một khách sạn ở Rome.

Molly: Thời tiết như thế nào?

Ben: Trời nắng ấm, ngoại trừ một ngày trời rất nhiều mây và lạnh.

Molly: Vậy bạn đã làm gì ở đó?

Ben: Chà, Rome đẹp và có quá nhiều thứ để xem! Vào buổi sáng, chúng tôi đi thăm các viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật, và vào buổi chiều, chúng tôi đi mua sắm. Họ có rất nhiều cửa hàng để mua những thứ khác nhau, như quần áo, đồ lưu niệm và thực phẩm. Bố và mẹ đã mua rất nhiều quần áo của Ý, nhưng tôi chỉ có một số đồ lưu niệm.

Molly: Còn đồ ăn thì sao? Bạn đã thử món Ý nào chưa?

Ben: Chúng tôi đã ăn rất nhiều món Ý, bao gồm cả mì ống và bánh pizza. Chúng rất ngon, nhưng tuyệt vời nhất là kem.

Molly: Có vẻ như bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Ben: Đó thực sự là chuyến đi của cuộc đời!

Lời giải chi tiết

1. Ben usually goes on holiday to Italy.               W           

(Ben thường đi nghỉ ở Ý)

2. Most of the time, the weather was cloudy.      W

(Hầu hết thời gian, thời tiết có nhiều mây)

3. Ben spent lots of money on souvenirs.           DS

(Ben đã chi rất nhiều tiền cho những món quà lưu niệm)

4. Ben's favorite food was ice cream.                 R

(Thức ăn yêu thích của Ben là kem.)


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí