Hello! An email about you – Writing – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Hello! An email about you – Writing – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the task. Use the underlined key words to complete the table in your notebook. 

(Đọc nhiệm vụ. Sử dụng các từ khóa được gạch chân để hoàn thành bảng trong sổ tay của bạn.)

Write an email to your new English e-friend about you (about 50 words). In your email write: your name; where you are from; your age; the name of your school; sports you can do; what your favourite colour is.  

(Viết email cho người bạn điện tử tiếng Anh mới của bạn về bạn (khoảng 50 từ). Trong email của bạn viết: tên của bạn; nơi bạn đến từ; tuổi của bạn; tên trường của bạn; thể thao bạn có thể làm; Màu sắc yêu thích của bạn là gì.)

Type of writing

 

Who to

 

Topics

 

Number of words

 

Lời giải chi tiết:

Type of writing

 An email

Who to

My new English e-friend

Topics

My name and age, where I’m from, my school, sports I can do, favourite colour

Number of words

50

Tạm dịch:

Loại  email

 

Thư điện tử

Người nhận

 

Người bạn mớiở nước Anh của tôi

Chủ đề

Tên và tuổi của tôi, nơi tôi đến, trường học của tôi, thể thao tôi có thể làm, màu sắc yêu thích

 

Số từ

50

Bài 2

Model analysis

2 Read the model. Copy the spidergram into your notebook and complete it with information from the email.

(Đọc mô hình. Sao chép biểu đồ hình nhện vào sổ ghi chép của bạn và hoàn thành nó với thông tin từ email.)

From: Steve 

To: Mark 

Subject: Hello! 

Hi Mark! 

How are you? My name's Steve Harris and I'm from New York, USA. I'm twelve years old and I'm a student at King George School. I can play football very well! My favourite colour is green. 

What about you? 

Write back. 

Yours, 

Steve

Lời giải chi tiết:

1. Closing remarks

(Write back)

2. Opening remarks

(How are you) 

3. Where from

(New York, USA)

4. Age

(12)

5. Favourite color

(Green)

6. Sport

(football)

7. Name of school

(King George School)

Bài 3

3. Rewrite the sentences using capital letters where necessary.

(Viết lại các câu sử dụng chữ hoa nếu cần thiết.)

1. i am italian. I am Italian. 

2. my name's antonio. 

3. my favourite sport is tennis. 

4. i am from madrid. it is the capital city of spain. 

5. my favourite colour is blue. 

6. my birthday is in january. it's my favourite month!

Lời giải chi tiết:

2. My name's Antonio. 

3. My favourite sport is tennis. 

4. I am from Madrid. It is the capital city of Spain. 

5. My favourite colour is blue. 

6. My birthday is in January. It's my favourite month!

Dịch:

2. Tên tôi là Antonio.

3. Môn thể thao yêu thích của tôi là quần vợt.

4. Tôi đến từ Madrid. Nó là thành phố thủ đô của Tây Ban Nha.

5. Màu sắc yêu thích của tôi là màu xanh lam.

6. Sinh nhật của tôi là vào tháng Giêng. Đó là tháng yêu thích của tôi!

Bài 4

Your turn 

(Lượt của bạn)

4. a) Brainstorming: Copy the spidergram in Exercise 2 into your notebook. Complete it about you.

(Động não: Chép sơ đồ nhện ở bài tập 2 vào vở. Hoàn thành nó khi viết về bạn.)

 b) Use the task in Exercise 1 to write an email to your new e-friend about you. Use your ideas from Exercise 4a and phrases from the Useful Language box.

(Sử dụng nhiệm vụ trong Bài tập 1 để viết email cho người bạn điện tử mới về bạn. Sử dụng ý tưởng của bạn từ Bài tập 4a và các cụm từ trong hộp Ngôn ngữ Hữu ích.)

Câu 5

Useful Language 

Greeting 

Hi/Hello..?

Opening remarks 

How are you?/How's everything? 

Personal information 

My name's/l'm I'm ... I’m from...

I’m...(years old). I'm a student at ...

I can play .. very well

My favourite colour is .....

Closing remarks

 What about you? What is/are your favourite...

 Write back soon Write back and tell me, 

Ending 

Yours, Take care! Best wishes.Bye for now

Lời giải chi tiết:

Dịch:

Ngôn ngữ hữu ích

Lời chào

Xin chào..?

Mở đầu

How are you? / Mọi thứ thế nào?

Thông tin cá nhân

Tên tôi là / tôi Tôi là ... Tôi đến từ ...

Tôi ... (tuổi). Tôi là một sinh viên tại ...

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.