Grammar – 6. Progress check – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Grammar – 6. Progress check – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

3. Choose the correct item.

(Chọn đáp án đúng)

1. We will travel/are going to travel to Warsaw next Saturday.

2. It's too cold. I will close/am closing the window.

3. If you go to Rome, you are seeing/will see the Colosseum.

4. They are leaving/will leave tomorrow morning at 7:30 by train.

5. We will travel/travel abroad this summer if we have enough money.

Lời giải chi tiết:

1. We are going to travel to Warsaw next Saturday.

2. It's too cold. I will close the window.

3. If you go to Rome, you will see the Colosseum.

4. They are leaving tomorrow morning at 7:30 by train.

5. We will travel abroad this summer if we have enough money.

Tạm dịch:

1. Chúng tôi sẽ đi du lịch đến Warsaw vào thứ Bảy tới.

2. Trời quá lạnh. Tôi sẽ đóng cửa sổ.

3. Nếu bạn đến Rome, bạn sẽ thấy Đấu trường La Mã.

4. Họ sẽ đi vào sáng mai lúc 7:30 bằng tàu hỏa.

5. Chúng tôi sẽ đi du lịch nước ngoài vào mùa hè này nếu chúng tôi có đủ tiền.

Bài 4

4. Put the verbs in brackets in the correct tense.

(Chia động từ trong ngoặc theo thì đúng của nó)

1. If I_________ (be) tired, I'll go home.

2. If you ask her, she ________(help) you.

3. If you _______(leave) now, you'll be there before the lecture starts.

4. If it rains this afternoon, we________(not/go) to the park.

5. They _____(not/come) if they finish late

Lời giải chi tiết:

1. If I am tired, I'll go home.

2. If you ask her, she will help you.

3. If you leave now, you'll be there before the lecture starts.

4. If it rains this afternoon, we won’t go to the park.

5. They won’t come if they finish late

Tạm dịch:

1. Nếu tôi mệt, tôi sẽ về nhà.

2. Nếu bạn hỏi cô ấy, cô ấy sẽ giúp bạn.

3. Nếu bạn rời đi bây giờ, bạn sẽ ở đó trước khi bài giảng bắt đầu.

4. Nếu chiều nay trời mưa, chúng tôi sẽ không đi đến công viên.

5. Họ sẽ không đến nếu họ hoàn thành muộn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí