Conditional (type 1) – 6e.Grammar – Unit 6.Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Conditional (type 1) – 6e.Grammar – Unit 6.Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

Conditional (Type 1) 

Form: if + Present SimpleFuture Simple (will + infinitive without to)

If you study, you'll get good grades. 

It won't be fun if you don't come with us. 

Use: We use the first conditional to talk about a possible or probable situation in the present or future. We also use it to make promises and offers. 

Note: unless = if not Unless it rains, we'll go to the park. (If it doesn't rain, we'll go to the park.)

Tạm dịch:

Có điều kiện (Loại 1)

Dạng: if + Present SimpleFuture Simple (will + infinitive without to)

Nếu bạn học, bạn sẽ đạt điểm cao.

Sẽ không vui nếu bạn không đi cùng chúng tôi.

Sử dụng: Chúng ta sử dụng điều kiện đầu tiên để nói về một tình huống có thể xảy ra hoặc có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai. Chúng tôi cũng sử dụng nó để đưa ra lời hứa và đề nghị.

Lưu ý: trừ khi = nếu không Trừ khi trời mưa, chúng ta sẽ đến công viên. (Nếu trời không mưa, chúng ta sẽ đến công viên.)

4. Read the theory box. How do we form the first conditional? 

(Đọc hộp lý thuyết. Làm thế nào để chúng ta tạo thành điều kiện đầu tiên?)

Lời giải chi tiết:

We form the first conditional with if + Present Simple - Future Simple (will + infinitive without to)

Chúng ta tạo điều kiện đầu tiên với if + Thì hiện tại đơn - Thì tương lai đơn (will + infinitive without to)

Bài 5

5: Put the verbs in brackets into the Present Simple or Future Simple. Put commas where necessary.

(Đặt các động từ trong ngoặc vào thì Hiện tại đơn hoặc Thì tương lai. Đặt dấu phẩy ở những nơi cần thiết.)

1. If we _______ (go) to the stadium we_______(see) our favourite band perform live. 

2. The teacher ________(explain) the exercise to you if you_______(ask) him. 

3. I______(not/lend) you my camera unless you ______(be) careful with it.

4. I___________ (come) to your party if my parents. ________(let) me. 

5. If I_______(meet) Joe tonight I___ him the good news.  

6. If Kathy_______(visit) us we________ (order) pizza for dinner.

Lời giải chi tiết:

1. If we go to the stadium, we 'Il/will see our favourite band perform live. 

2. The teacher will explain the exercise to you if you ask  him. 

3. I won't/will not lend you my camera unless you are careful with it. 

4. I'll/will come to your party if my parents let me. 

5. If I meet Joe tonight, I’ll/will tell him the good news. 

6. If Kathy visits us, we 'Il/will order pizza for dinner. 

Tạm dịch:

1. Nếu chúng tôi đến sân vận động, chúng tôi sẽ thấy ban nhạc yêu thích của chúng tôi biểu diễn trực tiếp.

2. Giáo viên sẽ giải thích bài tập cho bạn nếu bạn hỏi thầy.

3. Tôi sẽ không cho bạn mượn máy ảnh của tôi trừ khi bạn cẩn thận với nó.

4. Tôi sẽ đến bữa tiệc của bạn nếu cha mẹ tôi cho phép tôi.

5. Nếu tôi gặp Joe tối nay, tôi sẽ cho anh ấy biết tin vui.

6. Nếu Kathy đến thăm chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi pizza cho bữa tối.

Bài 6

6. Put the verbs in brackets into the correct tense. 

(Đặt các động từ trong ngoặc vào thì đúng.)

1. If Joe isn't busy, he ________(help) you. 

2. If it rains, we__________ (not/go) to the exhibition centre tomorrow. 

3. My parents won't let me come to the circus unless I ________(do) homework first.

4. If you're hot, I_______ (open) the window. 

5. If the tickets________ (not/be) expensive, we'll go to the theatre.

Lời giải chi tiết:

1. If Joe isn't busy, he will help you. 

2. If it rains, we won't go to the exhibition centre tomorrow. 

3. My parents won't let me come to the circus unless I do my homework first. 

4. If you're hot, I will open the window. 

5. If the tickets are not expensive, we'll go to the theatre.

Tạm dịch:

1. Nếu Joe không bận, anh ấy sẽ giúp bạn.

2. Nếu trời mưa, ngày mai chúng ta sẽ không đến trung tâm triển lãm.

3. Bố mẹ tôi sẽ không cho tôi đến rạp xiếc trừ khi tôi làm bài tập về nhà trước.

4. Nếu bạn nóng, tôi sẽ mở cửa sổ.

5. Nếu vé không đắt, chúng ta sẽ đến nhà hát.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí