Bài 1 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 6


Giải bài 1 trang 34 tập bản đồ Sử 6. Quan sát bảng so sánh các tầng lớp trong xã hội thời kì nước Văn Lang – Âu Lạc

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Quan sát bảng so sánh các tầng lớp trong xã hội thời kì nước Văn Lang – Âu Lạc và thời kì nước ta bị đô hộ dưới đây,em hãy:

Thời Văn Lang – Âu Lạc

Thời kì nước ta bị đô hộ

Vua

Quan lại đô hộ

Quý tộc

Hào trưởng Việt

Địa chủ Hán

Nông dân công xã

Nông dân công xã

Nông dân lên thuộc

 Nô tì

Nô tì

a) Cho biết:

- Tầng lớp nào trong xã hội mất đi?

- Tầng lớp nào trong xã hội mới được hình thành?

- Vì sao xã hội nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI lại có những chuyển biến trên?

b) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Chính quyền đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện những chính sách văn hóa gì ở nước ta?

☐ Mở trường học dạy chữ Hán tại các quận

☐ Khuyến khích phát triển văn hóa truyền thống, những luật lệ, phong tục của người Việt

☐ Du nhập Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, những luật lệ, phong tục của người Hán vào nước ta

Những chính sách văn hóa mà các chính quyền đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện ở nước ta nhằm mục đích gì?

☐ Phát triển nền văn hóa nước ta

☐ Nô dịch, đồng hóa dân ta

☐ Kìm hãm sự phát triển của nền văn hóa nước ta

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I - VI

Lời giải chi tiết

a)

- Tầng lớp trong xã hội mất đi: Vua, quý tộc.

- Tầng lớp trong xã hội mới được hình thành: Quan lại đô hộ, hào trưởng Việt – địa chủ Hán, nông dân lệ thuộc.

- Xã hội nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI lại có những chuyển biến vì: 

+ Từ khi các triều đại phương Bắc vào xâm lược và đô hộ nước ta thiết lập bộ máy cai trị, nhà nước Văn Lang – Âu Lạc biến thành một quận huyện của Trung Quốc, nhà nước Việt cổ với chế độ lạc tướng bị xóa bỏ, nhà nước không còn vua.

+ Quý tộc, quan lại bản địa cũng được thay thế bởi đội ngũ quan lại đô hộ.

+ Quý tộc, quan lại, dân Hán lập nghiệp ở nước ta bị Việt hóa trở thành địa chủ.

+ Tầng lớp hào trưởng địa phương hình thành từ sự phân hóa xã hội thời Văn Lang – Âu Lạc ngày càng có thế lực và uy tín.

+ Một bộ phận nông dân phải cày ruộng, nộp tô thuế cho bọn quan lại, địa chủ trở thành nông dân lệ thuộc.

b. Ý trả lời đúng

* Chính quyền đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện những chính sách văn hóa: 

☒ Mở trường học dạy chữ Hán tại các quận.

☒ Du nhập Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, những luật lệ, phong tục của người Hán vào nước ta.

Những chính sách văn hóa mà các chính quyền đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện ở nước ta nhằm mục đích

☒ Nô dịch, đồng hóa dân ta.

☒ Kìm hãm sự phát triển của nền văn hóa nước ta.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí