6.Traded dead or alive – Going Green – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 6.Traded dead or alive – Going Green – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Describe the picture above. What place is strangeabout it?

(Mô tả hình ảnh trên. Nơi đó có gì lạ?)

Lời giải chi tiết:

The picture shows various African wild animals including a tiger, a zebra, an antelope, a leopard and an elephant lying together on an airport baggage carousel. They are all dead. Some are whole and others are in pieces. The place is the baggage claim area of an airport. The whole scene is strange and shocking. These and other animals are traded illegally either alive as exotic pets or dead as tourist souvenirs because many people on holiday buy souvenirs made of animal parts.

(Bức ảnh cho thấy nhiều loài động vật hoang dã châu Phi khác nhau bao gồm hổ, ngựa vằn, linh dương, báo và voi nằm cùng nhau trên băng chuyền hành lý ở sân bay. Tất cả đều đã chết. Một số là toàn bộ và những người khác là từng mảnh. Địa điểm là khu vực nhận hành lý của một sân bay. Toàn bộ khung cảnh thật kỳ lạ và gây sốc. Những động vật này và những động vật khác bị buôn bán bất hợp pháp, sống như thú cưng ngoại lai hoặc đã chết để làm quà lưu niệm du lịch vì nhiều người đi nghỉ mua đồ lưu niệm làm từ các bộ phận của động vật.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Look at the souvenirs on page 143. What materials did they use to make them?

(Nhìn vào những món quà lưu niệm ở trang 143. Họ đã sử dụng vật liệu gì để làm ra chúng?)

• ivory  • coral macaw feathers  • snake skin  • tiger fur  •tortoiseshelI

They used ivory to make the table.

Lời giải chi tiết:

They used coral to make the necklace.

(Họ đã sử dụng san hô để làm vòng cổ.)

They used macaw feathers to make the fan.

(Họ đã sử dụng san hô để làm vòng cổ.)

They used snake skin to make the belt.

(Họ đã dùng da rắn để làm thắt lưng.)

They used tiger fur to make the coat.

(Họ đã dùng da rắn để làm thắt lưng.)

They used tortoiseshell to make the hair pins.

(Họ dùng vỏ rùa để làm chân tóc.)

Bài 3

3. What do you expect the text to be about? Read through and check.

(Bạn mong đợi văn bản nói về điều gì? Đọc qua và kiểm tra.)

You are on holiday in one of the 1)_______ exotic destinations in the world, but bewarel Many of the souvenirs you see 2)__________. the shops world's most helped to kill some of 3)_______. endangered species. Animal parts such 4)_______ fur and feathers are a big part of the souvenir market. People use 5)________ that are very popular 6)____ ivory, tortoiseshell, to make products tourists. When people buy these products, it is cruel and also illegal. To protect nature and avoid getting into trouble, 7)_________- sure you

NEVER BUY:

• ivory souvenirs • skin, teeth or bones from wild cats

• tortoiseshell products

• coral or coral jewellery

and

REMEMBER: If you aren't sure whether a souvenin is legal (8)________not

Phương pháp giải:

Bạn đang đi nghỉ ở một trong 1) _______ điểm đến kỳ lạ trên thế giới, nhưng hãy cẩn thận Nhiều món quà lưu niệm bạn nhìn thấy 2) __________. những cửa hàng nhiều nhất trên thế giới đã giúp giết chết một số 3) _______. những loài có nguy có bị tuyệt chủng. Các bộ phận của động vật như 4) _______ lông và lông vũ là một phần lớn của thị trường quà lưu niệm. Người ta sử dụng 5) ________ rất phổ biến 6) ____ ngà voi, mai rùa, để làm sản phẩm cho khách du lịch. Khi mọi người mua những sản phẩm này, nó là tàn nhẫn và cũng là bất hợp pháp. Để bảo vệ thiên nhiên và tránh gặp rắc rối, 7) _________- chắc chắn rằng bạn

KHÔNG BAO GIỜ MUA:

• quà lưu niệm bằng ngà voi

• da, răng hoặc xương của mèo hoang

• các sản phẩm từ vỏ rùa

• san hô hoặc đồ trang sức bằng san hô

HÃY NHỚ: Nếu bạn không chắc món quà lưu niệm có hợp pháp hay không (8) ________ không)

Lời giải chi tiết:

The text is about the illegal trade in animal parts of endangered species and gives advice on how to avoid buying these kinds of souvenirs.

(Văn bản nói về việc buôn bán bất hợp pháp các bộ phận của động vật của các loài có nguy cơ tuyệt chủng và đưa ra lời khuyên về cách tránh mua những loại quà lưu niệm này.)

Bài 4

4. Read again and write the missing words (1-8).

(Đọc lại và viết các từ còn thiếu (1-8).)

Lời giải chi tiết:

You are on holiday in one of the most exotic destinations in the world, but beware! Many of the souvenirs you see in the shops helped to kill some of the world's most endangered species. Animal parts such as ivory, tortoiseshell, fur and feathers are a big part of the souvenir market. People use them to make products that are very popular with tourists. When people buy these products, it is cruel and also illegal. To protect nature and avoid getting into trouble, make sure you

(Bạn đang đi nghỉ ở một trong những điểm đến kỳ lạ nhất trên thế giới, nhưng hãy cẩn thận! Nhiều đồ lưu niệm bạn nhìn thấy trong các cửa hàng đã giúp tiêu diệt một số loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. Các bộ phận của động vật như ngà voi, mai rùa, lông và lông vũ là một phần lớn của thị trường quà lưu niệm. Người ta sử dụng chúng để làm ra những sản phẩm được du khách rất ưa chuộng. Khi mọi người mua những sản phẩm này, nó là tàn nhẫn và cũng là bất hợp pháp. Để bảo vệ thiên nhiên và tránh gặp rắc rối, hãy chắc chắn rằng bạn.)

Bài 5

5. Collect more information about safe souvenir shopping. Imagine you are a tour guide in an exotic destination. Talk to your group about it.

(Thu thập thêm thông tin về mua sắm quà lưu niệm an toàn. Hãy tưởng tượng bạn là một hướng dẫn viên du lịch ở một điểm đến xa lạ. Nói chuyện với nhóm của bạn về nó.)

Lời giải chi tiết:

I'd like to talk to you about what souvenirs you should and shouldn't buy. A lot of animal poachers continue to do their cruel work in Africa. These often endangered and trade in their animal parts. It is therefore illegal to buy anything that they made from ivory, coral, macaw feathers, tortoiseshell, people kill animals illegally animals animal fur or snake skin. Be especially careful when it comes to bags, belts, ornaments and jewellery. If you do buy these things either on purpose or by accident, customs officers will take them away from you and fine you. If you are uncertain about what they used to make something, don't buy it!

(Tôi muốn nói chuyện với bạn về những món quà lưu niệm bạn nên và không nên mua. Rất nhiều kẻ săn trộm động vật tiếp tục thực hiện công việc tàn ác của chúng ở châu Phi. Những loài này thường có nguy cơ tuyệt chủng và buôn bán các bộ phận động vật của chúng. Do đó, việc mua bất cứ thứ gì mà họ làm từ ngà voi, san hô, lông vẹt, mai rùa, người ta giết động vật bất hợp pháp làm từ lông thú hoặc da rắn là bất hợp pháp. Hãy đặc biệt cẩn thận khi nói đến túi xách, thắt lưng, đồ trang trí và đồ trang sức. Nếu bạn mua những thứ này do cố ý hoặc tình cờ, nhân viên hải quan sẽ mang chúng đi và phạt bạn. Nếu bạn không chắc chắn về những gì họ đã sử dụng để làm một cái gì đó, đừng mua nó!)

Bài 6

Project

6. Collect information, then make a poster to help protect endangered animals from illegal trade.

(Thu thập thông tin, sau đó làm một áp phích để giúp bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng khỏi buôn bán bất hợp pháp.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.