6. A postcard about your plans – Writing – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 6. A postcard about your plans – Writing – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1, Read the task. Underline the key words and answer the questions.

(Đọc nhiệm vụ. Gạch chân những từ chính và trả lời các câu hỏi.)

You are on holiday. Write a postcard to your English-speaking friend describing where you are going, who with, your plans and inviting him/her to join you (about 50-60 words).

1. What are you going to write?

2. Who is going to read it?

3. What is it going to be about?

4. How many words are you going to write?

Lời giải chi tiết:

You are on holiday. Write a postcard to your English-speaking friend describing where you are going, who with, your plans and inviting him/her to join you (about 50-60 words). 

1. a postcard 

2. my English-speaking friend 

3. my weekend plans and invitation to join me 

4. 50-60 words

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Model analysis

2. Read the model and complete the table. 

(Đọc mô hình và hoàn thành bảng.)

Hi Emma, 

Greetings from Cardiff. My family and I arrived yesterday We're staying at my unde's house. The weather's great. How are you? Tomorrow, I'm going to Roller World with my cousin, Amy. It's a fantastic indoor centre. You can go bowling and play games there, too, but we're going to go roller skating Afterwards, we're going to shopping Why don't you come? You can stay with us I hope you can make it! Dad can pick you up from the train station.

Let me know. 

Karen

Where

 

When

 

Who with

 

Activities

 

Phương pháp giải:

Chào Emma,

Lời chào từ Cardiff. Gia đình tôi và tôi đến ngày hôm qua Chúng tôi đang ở nhà của tôi. Thời tiết thật tuyệt. Bạn khỏe không? Ngày mai, tôi sẽ đến Roller World với chị họ của tôi, Amy. Đó là một trung tâm trong nhà tuyệt vời. Bạn cũng có thể đi chơi bowling và chơi trò chơi ở đó, nhưng chúng ta sẽ đi trượt patin Sau đó, chúng ta sẽ đi mua sắm Tại sao bạn không đến? Bạn có thể ở lại với chúng tôi, tôi hy vọng bạn có thể làm cho nó! Bố có thể đón con từ ga xe lửa.

Cho tớ biết với nhá.

Karen

Lời giải chi tiết:

Where

Roller World

When

Tomorrow

Who with

Cousine, Amy

Activities

Go roller skating, go shopping

Bài 3

3. Rewrite the following sentences in informal style as in the example. 

(Viết lại các câu sau theo phong cách thân mật như trong ví dụ.)

1. l am going ice skating tomorrow. I'm looking forward to it! 

I'm going ice skating tomorrow. 

Looking forward to it!. 

2. You are welcome to join us. 

3. 'll be back in a week. 

4. I cannot wait to visit it! 

5. We will see you there. 

Lời giải chi tiết:

2. You're welcome to join us. 

3. Be back in a week. 

4. Can't wait to visit it! 

5. (We'll) See you there.

Tạm dịch:

2. Bạn được chào đón tham gia với chúng tôi.

3. Hãy trở lại sau một tuần.

4. Không thể chờ đợi để thăm nó!

5. (Chúng tôi sẽ) Hẹn gặp bạn ở đó.

Bài 4

Your turn

4. Brainstorming: Imagine you are on holiday. Copy the table in Exercise 2 into your notebook. Complete it about you

(Động não: Hãy tưởng tượng bạn đang đi nghỉ. Chép bảng ở bài tập 2 vào vở. Hoàn thành nó về bạn)

Where

Crazy Bowling

When

on Friday night

Who with

best friend, Jenny

Activities

go bowling, get pizza from the Crazy Café Activities

Bài 5

5. Use your notes in Exercise 4 to write a postcard to your friend about your plans and inviting him/her to join you. Use phrases from the Useful Language box. 

(Sử dụng ghi chú của bạn trong Bài tập 4 để viết một bưu thiếp cho bạn bè về kế hoạch của bạn và mời họ tham gia cùng bạn. Sử dụng các cụm từ từ hộp Ngôn ngữ Hữu ích.)

Câu 6

Useful Language 

Opening remarks 

How's everything? How are you doing? 

I'm going to....on....with

On ..., my (friend/cousin/brother, etc.) and I are planning to go to .... 

Activities 

We're going to playigo/do 

Tomorrow, we're going to.... 

Inviting 

Would you like to join us? Please come. 

Closing remarks 

Let me know. Tell me if you can come

Phương pháp giải:

Ngôn ngữ hữu ích

Mở đầu

Mọi thứ tốt chứ? Bạn đang làm gì?

Tôi sẽ .... vào .... với

Vào ngày ..., tôi (bạn bè / anh họ / anh trai, v.v.) và tôi đang có kế hoạch đi đến ...

Các hoạt động

Chúng ta sẽ chơi trò chơi / làm

Ngày mai, chúng ta sẽ ...

Mời

Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Mời bạn đến.

Kết bài

Cho tôi biết. Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể đến

Lời giải chi tiết:

Hi Jamie, 

How are you doing? I'm going to Crazy Bowling on Friday night with my friend, Jenny. can play crazy golf there and go roller skating, but we're going bowling. Afterwards, we're going to get pizza from the Crazy Café. Would you like to join us? We're sure to have a great time! 

Call me soon. 

Ivana

(Xin chào Jamie,

Bạn đang làm gì? Tôi sẽ đi chơi Crazy Bowling vào tối thứ Sáu với bạn của tôi, Jenny. có thể chơi gôn điên cuồng ở đó và trượt patin, nhưng chúng tôi sẽ chơi bowling. Sau đó, chúng ta sẽ lấy pizza từ Crazy Café. Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Chúng tôi chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời!

Gọi tôi sớm nhé)

Ivana)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.