5. A letter about your last holiday – Writing – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 5. A letter about your last holiday – Writing – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 1. Read the task. Underline the key words and the questions. 

(Đọc nhiệm vụ. Gạch chân những từ chính và câu hỏi.)

You were on holiday. Write a letter to your English-speaking friend. In your letter write: I where you went/how long you stayed there/what the weather was like/what you did your feelings. Write your email (about 50-60 words). 

(Bạn đã có kì nghỉ. Viết một lá thư cho người bạn nói tiếng Anh của bạn. Trong thư của bạn viết: Tôi đã đi đâu / bạn ở đó bao lâu / thời tiết như thế nào / bạn đã làm gì cảm xúc của mình. Viết email của bạn (khoảng 50-60 từ).)

1. What are you going to write? Who to? 

2. What are you going to write about? 

3. How many words are you going to write?

Lời giải chi tiết:

You were on holiday. Write a letter to your English-speaking friend. In your letter write: where you went/ how long you stayed there/ what the weather was like/ what you did/ your feelings. VWrite your email (about 50-60 words). 

(Bạn đã đi nghỉ. Viết một lá thư cho người bạn nói tiếng Anh của bạn. Trong thư của bạn viết: bạn đã đi đâu / bạn ở đó bao lâu / thời tiết như thế nào / bạn đã làm gì / cảm xúc của bạn. Viết email của bạn (khoảng 50-60 từ).)

1. a letter to my English-speaking friend 

2. my holiday (where, how long, weather, what I did, feelings) 

3. 50-60

(1. một lá thư cho người bạn nói tiếng Anh của tôi

2. kỳ nghỉ của tôi (ở đâu, bao lâu, thời tiết, những gì tôi đã làm, cảm xúc)

3. 50-60)

Enter

Bạn đã gửi

Bài 2

2. Read the model. What adjectives does Carl use to describe the: hotel? weather? sea? food? 

(Đọc mô hình. Carl sử dụng những tính từ nào để mô tả: hotel? weather? sea? food?)

Hi Bob! 

How's everything? Did you enjoy your holiday? We went to Phú Quốc. 

We stayed in a small hotel for a week. The weather was fabulous. We swam in the warm sea, went sightseeing and tried local food. 

I had the time of my life. See the photos attached. 

Talk to you son. 

Carl

Phương pháp giải:

Chào Bob!

Mọi thứ tốt chứ? Bạn có đi chơi vui không? Chúng tôi đã đến Phú Quốc.

Chúng tôi ở trong một khách sạn nhỏ trong một tuần. Thời tiết thật tuyệt vời. Chúng tôi bơi trong làn nước biển ấm áp, đi tham quan và thử các món ăn địa phương.

Tôi đã có thời gian của cuộc đời tôi. Xem các hình ảnh đính kèm.

Nói chuyện với con trai.

Carl

Lời giải chi tiết:

small hotel, fabulous weather, warm sea, local food

(khách sạn nhỏ, thời tiết đẹp, biển ấm, đồ ăn địa phương)

Bài 3

3. Find the odd word out

(Chọn từ khác với từ còn lại)

1. The weather was great/fantastic/cool/ traditional

2. We stayed in a(n) expensive/big/ healthy/five-star hotel. 

3. The hotel was by a sandy/busy/quiet/ seaside beach. 

4. The food was lovely/tasty/friendly/ delicious.

Lời giải chi tiết:

1. The weather was great/fantastic/cool/ traditional

2. We stayed in a(n) expensive/big/ healthy/five-star hotel. 

3. The hotel was by a sandy/busy/quiet/ seaside beach. 

4. The food was lovely/tasty/friendly delicious.

Tạm dịch:

1. Thời tiết thật tuyệt / tuyệt vời / mát mẻ / truyền thống

2. Chúng tôi ở trong một (n) khách sạn năm sao đắt tiền / lớn / tốt cho sức khỏe /.

3. Khách sạn nằm cạnh một bãi biển đầy cát / bận rộn / yên tĩnh / bên bờ biển.

4. Thức ăn rất ngon / ngon / thân thiện.

Bài 4

4. Find examples of informal style in the email

(Tìm ví dụ về phong cách thân mật trong email.)

Phương pháp giải:

short verb forms: How's 

simple sentences: I had the time of my life. 

simple linking words: and

(các dạng động từ ngắn: How's

câu đơn giản: Tôi đã có thời gian của cuộc đời tôi.

các từ liên kết đơn giản: và)

Bài 5

Your turn 

5. a) Brainstorming: Copy the spidergram into your notebook. Complete it with information about your last holiday.

(Động não: Ghi chép sơ đồ hình nhện vào sổ tay của bạn. Hoàn thành nó với thông tin về kỳ nghỉ cuối cùng của bạn.)

b) Use the task in Exercise 1 to write your letter. Use your ideas from Exercise 5a and phrases from the Useful Language box.

(Sử dụng nhiệm vụ trong Bài tập 1 để viết thư của bạn. Sử dụng ý tưởng của bạn từ Bài tập 5a và các cụm từ từ hộp Ngôn ngữ hữu ích.)

Câu 6

Useful Language 

Greetings 

Hi/Hello (person's first name)! 

Opening remarks 

How's everything? How are you doing? 

Where you went 

We're back from ....

We were there for ... days. 

Describing the weather 

The weather was (great/finelfabulous, etc.) 

It was hot and sunny, etc. there. 

It was very cold.... 

What you did 

 I/we went/visited/saw 

I took (lots of) photos. 

Describing your feelings 

I really enjoyed it there. 

It was the best holiday ever./It was great! etc. 

Closing remarks 

Write back ... Have to go now Talk later.

Phương pháp giải:

Đó là nóng và nắng, vv ở đó.

Trời rất lạnh....

Bạn đã làm gì

  Tôi / chúng tôi đã đi / đến thăm / nhìn thấy

Tôi đã chụp rất nhiều ảnh.

Ngôn ngữ hữu ích

Lời mở đầu

Xin chào / Xin chào (tên của người đó)!

Phát biểu khai mạc

Mọi thứ tốt chứ? Bạn đang làm gì?

Nơi bạn đã đi

Chúng tôi trở lại từ ...

Chúng tôi đã ở đó trong ... ngày.

Mô tả thời tiết

Thời tiết là (tuyệt vời / tuyệt vời, v.v.

Mô tả cảm xúc của bạn

Tôi thực sự thích nó ở đó.

Đó là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất từ trước đến nay. / Thật tuyệt vời! Vân vân.

Kết bài

Viết lại ... Phải đi bây giờ Nói chuyện sau.

Lời giải chi tiết:

b) Hi Jessica, 

How are you doing? Did you enjoy your holiday? We went to Zakynthos in Greece. We stayed in a big hotel for two weeks. The weather was fantastic. We went on boat trips, swam in the sea and went souvenir shopping. I took lots of photos. It was the best holiday ever! 

Write back. 

Allison

(Chào Jessica,

Bạn đang làm gì? Bạn có đi chơi vui không? Chúng tôi đã đến Zakynthos ở Hy Lạp. Chúng tôi ở trong một khách sạn lớn trong hai tuần. Thời tiết thật tuyệt vời. Chúng tôi đi du ngoạn bằng thuyền, bơi trên biển và đi mua sắm đồ lưu niệm. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh. Đó là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất từ trước đến nay!

Viết lại cho mình nhé.

Allison)


Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.