1.A letter about a building – Writing – Tiếng Anh 6 – Right on


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần 1.A letter about a building – Writing – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the task. Use the underlined key words to complete the table in your notebook. 

(Đọc nhiệm vụ. Sử dụng các từ khóa được gạch chân để hoàn thành bảng trong sổ tay của bạn.)

This is part of a letter from your English friend, Norman

We've got a project at school about famous buildings in various countries. Can you please suggest a building in your country and send me some information about it? 

Write your letter to Norman (about 50 words). Write the name of the building, where it is and what there is inside/outside

(Đây là một phần của bức thư từ người bạn người Anh của bạn, Norman.

Chúng tôi có một dự án ở trường về các tòa nhà nổi tiếng ở nhiều quốc gia khác nhau. Bạn có thể vui lòng đề xuất một tòa nhà ở quốc gia của bạn và gửi cho tôi một số thông tin về nó được không?

Viết thư của bạn cho Norman (khoảng 50 từ). Viết tên của tòa nhà, nó ở đâu và có những gì bên trong / bên ngoài.)

Type of writing

 

Who to

 

Topics

 

Number of words

 

Lời giải chi tiết:

Type of writing

A letter

Who to

My English friend, Norman

Topics

Name of building, where it is, what there is inside/outside

Number of words

50

Dịch:

Loại bài viết

Một bức thư

Gửi đến

Một người bạn nước Anh, Norman

Chủ đề

Tên tòa nhà, vị trí của tòa nhà, bên trong / bên ngoài có gì

 

Số từ

50

Bài 2

2. Read the model. Copy the spidergram into your notebook and complete it with information from the letter.

(Đọc mô hình. Ghi chép sơ đồ hình nhện vào sổ tay của bạn và hoàn thành nó với thông tin từ bức thư.)

Hi Norman, 

How are you? Rome is famous for its wonderful buildings Villa d'Este n Tivoli is amazing! It's a big palace with lots of Spacious rooms inside There are beautiful paintings on the walls Outside, there are large gardens, fountains and balconies with great views over the gardens Follow this link. http//www.villadestetiyolinfo/storice.htm

 Hope it heps

Phương pháp giải:

Xin chào Norman,

Bạn khỏe không? Rome nổi tiếng với những công trình kiến trúc tuyệt vời Villa d'Este n Tivoli thật tuyệt vời! Đó là một cung điện lớn với nhiều phòng Rộng rãi bên trong Có những bức tranh tuyệt đẹp trên tường Bên ngoài, có những khu vườn lớn, đài phun nước và ban công với tầm nhìn tuyệt vời ra khu vườn Theo liên kết này. http // www.villadestetiyolinfo / storice.htm

  Hy vọng mọi thứ đều tốt

Monica

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Find the adjectives Monica uses to describe the: buildings, palace, rooms, paintings, gardens, views. 

(Tìm những tính từ mà Monica sử dụng để mô tả: buildings, palace, rooms, paintings, gardens, views..)

Lời giải chi tiết:

wonderful buildings, big palace, spacious rooms, beautiful paintings, large gardens, great views

(những tòa nhà tuyệt vời, cung điện lớn, những căn phòng rộng rãi, những bức tranh đẹp, những khu vườn rộng lớn, những khung cảnh tuyệt vời)

Bài 4

4. Punctuate the sentences.

(Dấu câu.)

1. How are you? 

2. It is a great building 

3. Its in Krakow Poland 

4. My favourite museum is the Louvre Its amazing 

5. Hows everything 

6. Theres a huge bed a wardrobe four chairs and two windows

Lời giải chi tiết:

1. How are you?

2. It is a great building.

3. It's in Krakow, Poland. 

4. My favourite museum is the Louvre. It's amazing! 

5. How's everything? 

6. There's a huge bed, a wardrobe, four chairs and two windows.

Tạm dịch:

1. Bạn có khỏe không?

2. Đó là một tòa nhà tuyệt vời.

3. Nó ở Krakow, Ba Lan.

4. Bảo tàng yêu thích của tôi là Louvre. Ngạc nhiên!

5. Mọi thứ thế nào?

6. Có một chiếc giường lớn, một tủ quần áo, bốn chiếc ghế và hai cửa sổ.

Bài 5

Your turn 

5.a) Brainstorming: Collect information about a famous building in your country. Complete a spidergram similar to the one in Exercise 2 in your notebook.

(Động não: Thu thập thông tin về một tòa nhà nổi tiếng ở đất nước của bạn. Hoàn thành một hình nhện tương tự như trong Bài tập 2 vào vở của bạn.)

 b) Use your answers in Exercise 5a to write your letter to Norman. You can use phrases from the Useful Language box. 

(Sử dụng câu trả lời của bạn trong Bài tập 5a để viết thư cho Norman. Bạn có thể sử dụng các cụm từ từ hộp Ngôn ngữ Hữu ích.)

Câu 6

Useful Language 

Greeting 

Hi/Hello ...!

Opening remarks 

- How are things? 

- How’s every thing?! 

Describing a building 

  • (name) is in (name of town/city) 

  • It's a (palace, castle, museum, etc.) 

  • Inside, there are (huge rooms, statues, etc.) 

  • Outside, there are (beautiful gardens, fountains, etc.) 

Closing remarks 

-Hope for help Write back. Have to go now.

Lời giải chi tiết:

Dịch:

Ngôn ngữ hữu ích

Lời chào

Xin chào ...!

Lời mở đầu

- Mọi thứ thế nào?

- Mọi thứ tốt chứ?!

Mô tả một tòa nhà

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.