Everyday English – 3. Progress Check - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Everyday English – 3. Progress Check - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Đề bài

Everyday English

6. Read the recipe. Complete the questions with How much or How many. Then answer them.

(Đọc công thức nấu ăn. Hoàn thành câu hỏi với How much hoặc How many. Sau đó trả lời các câu hỏi đó.)

Cheese & Tomato Omelette

Ingredients:

• 3 eggs

• 1 tomato

• 50 ml milk

• 80 g cheese

1. A: __________ eggs do we need?

  B: We need __________ .

A:  __________ milk do we need?

  B: We need __________ .

3. A:  __________tomatoes do we need?

   B: We need __________ .

4. A: __________ cheese do we need?

    B: We need __________ .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

How many + danh từ số nhiều

How much + danh từ không đếm được

Lời giải chi tiết

1. A: How many eggs do we need?

  (Chúng ta cần bao nhiêu quả trứng?)

  B: We need  3 eggs.

  (Chúng ta cần 3 quả trứng.)

A:  How much milk do we need?

 (Chúng ta cần bao nhiêu sữa?)

  B: We need 50 millilittres of  milk.

   (Chúng ta cần 50 ml sữa.)

3. A:  How many tomato do we need?

  (Chúng ta cần bao nhiêu quả cà chua?)

   B: We need  a tomato.

   (Chúng ta cần một quả cà chua.)

4. A: How much cheese do we need?

  (Chúng ta cần bao nhiêu pho mát?)

    B: We need 80 grammes of cheese.

  (Chúng tôi cần 80 gram pho mát.)

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí