30 bài tập Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mức độ khó

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Đây là một tỉnh quan trọng của Đồng bằng sông Hồng nhưng không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ :

 • A  Hà Tây.   
 • B Nam Định.       
 • C Hải Dương.     
 • D Vĩnh Phúc.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 30, dễ dàng nhận thấy tỉnh Nam Định không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Phía Bắc

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Dựa vào bảng số liệu sau đây

Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta thời kì 1990 - 2005.

                                (Đơn vị : %)                                                                                                    

Loại biểu đồ phù hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • A Biểu đồ cột ghép.        
 • B Biểu đồ tròn.
 • C Miền.    
 • D  Cột chồng.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu trong nhiều năm (>3 năm) là biểu đồ miền

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Dựa vào bảng số liệu sau đây về

Cơ cấu GDP của nước ta phân theo thành phần kinh tế (theo giá thực tế).

 (Đơn vị : %)

Nhận định đúng nhất là :

 • A Kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo và vị trí ngày càng tăng.
 • B Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng quan trọng.
 • C Kinh tế cá thể có vai trò quan trọng và vị trí ngày càng tăng.
 • D Kinh tế ngoài quốc doanh (tập thể, tư nhân, cá thể) có vai trò ngày càng quan trọng.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Dựa vào bảng số liệu đã cho nhận thấy Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng liên tục tăng, tăng từ 6,3% (1995) lên 16.0% (2005), tăng gần 10% trong 10 năm => như vậy Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng quan trọng trong cơ cấu thành phần kinh tế

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Năm 2005, tỉ trọng khu vực II ( công nghiệp-xây dựng ) trong GDP ở nước ta là:

 • A 21%.   
 • B 38%.       
 • C 41%.
 • D 52%

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 17, tỉ trọng khu vực II ( công nghiệp-xây dựng ) trong GDP ở nước ta là 41%.

=> Chọn đáp án C    

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Trong cơ cấu ngành kinh tế trong GDP của nước ta năm 2005, chiếm tỉ trọng từ cao xuống thấp lần lượt là:

 

 • A Nông-lâm -ngư nghiệp, công nghiệp-xây dựng,dịch vụ.
 • B Dịch vụ, nông-lâm -ngư nghiệp, công nghiệp-xây dựng.
 • C Công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, nông-lâm-ngư nghiệp.
 • D Nông-lâm -ngư nghiệp, dịch vụ, công nghiệp-xây dựng.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 17, Trong cơ cấu ngành kinh tế trong GDP của nước ta năm 2005, chiếm tỉ trọng từ cao xuống thấp lần lượt là Công nghiệp-xây dựng (41,0%), dịch vụ (38%), nông-lâm-ngư nghiệp(21%)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế ở nước ta chủ yếu là do:

 • A đường lối Đổi mới
 • B cơ sở hạ tầng được tăng cường
 • C tỉ lệ lao động đã qua đào tạo ngày càng tăng
 • D thị trường tiêu thụ được mở rộng trong và ngoài nước

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Nhà nước đã đề ra đường lối đổi mới trong việc phát triển kinh tế từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế để có thê hội nhập, phát triển.

=> Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Từ năm 1991 đến nay, sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta có đặc điểm

 • A khu vực I giảm dần tỉ trọng nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất.
 • B khu vực II dù chiếm tỉ trọng không cao nhưng là ngành tăng nhanh nhất.
 • C khu vực III luôn chiếm tỉ trọng cao nhất dù tăng không ổn định.
 • D khu vực I giảm dần tỉ trọng và đã trở thành ngành có tỉ trọng thấp nhất.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Từ năm 1991 đến nay, sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta có đặc điểm là khu vực I giảm dần tỉ trọng và đã trở thành ngành có tỉ trọng thấp nhất: giảm từ 40,5% (1991) xuống còn 21% (2005) (Biểu đồ hình 20.1 sgk Địa 12 trang 82).

=> Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Để giảm tỉ trọng thành phần kinh tế Nhà nước, giải pháp quan trọng nhất hiện nay của Nhà nước ta là:

 • A giải thể các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • B từng bước cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
 • C cổ phần hóa doang nghiệp tư nhân.
 • D giải thể các doanh nghiệp Nhà nước

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Để giảm tỉ trọng thành phần kinh tế Nhà nước, giải pháp quan trọng nhất hiện nay của Nhà nước ta là: từng bước cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là việc chuyển doanh nghiệp mà chủ sở hữu là Nhà nước (doanh nghiệp đơn sở hữu) thành công ty cổ phần (doanh nghiệp đa sở hữu. Tài sản của doanh nghiệp được chia thành các cổ phần bán cho cán bộ công nhân trong doanh nghiệp và phần còn lại do nhà nước sở hữu. Tùy từng doanh nghiệp, phần cổ phần do nhà nước sở hữu có thể nhiều hay ít, từ 0% tới 100%.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết vùng có nhiều tỉnh GDP bình quân tính theo đầu người dưới 6 triệu đồng là:   

 • A Đồng bằng sông Hồng.
 • B Trung du miền núi Bắc Bộ. 
 • C Bắc Trung Bộ.
 • D Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng có nhiều tỉnh GDP bình quân tính theo đầu người dưới 6 triệu đồng là: Trung du miền núi Bắc Bộ (có nền màu nhạt nhất)

Chọn B          

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007?          

 • A Tỉ trọng nông nghiệp và lâm nghiệp giảm, thủy sản tăng. 
 • B Tỉ trọng nông nghiệp giảm, lâm nghiệp và thủy sản tăng. 
 • C Tỉ trọng nông nghiệp tăng, lâm nghiệp và thủy sản tăng. 
 • D Tỉ trọng nông nghiêp tăng , lâm nghiệp và thủy sản giảm.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, nhận xét đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007 là:

- Tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm, từ 79% xuống 70%

- Tỉ trọng ngành lâm nghiệp giảm nhẹ từ 4,7% xuống 3,6%

- Tỉ trọng ngành thủy sản tăng, từ 16,3% lên 26,4%

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Tỉ trọng của ngành trồng trọt trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta năm 2005 là:

 • A 46,8%         
 • B 52,3%.      
 • C  61,4%
 • D 73,5%.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 19, biểu đồ Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, năm 2005 ngành trồng trọt chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 73,5%

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Nhân tố chủ yếu tác động đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay là

 • A thị trường tiêu thụ rộng, có nhu cầu lớn.
 • B tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đa dạng.
 • C quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa .
 • D lao động đông đảo, trình độ cao.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP ở nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng: giảm tỉ trọng của khu vực I (nông-lâm-ngư nghiệp), tăng tỉ trọng của khu vực II (công nghiệp và xây dựng), khu vực III (dịch vụ) có tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định.

Xu hướng chuyển dịch như trên là phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nước ta hiện nay.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Việc chuyển dịch cơ cấu công nghiệp nước ta chủ yếu nhằm

 • A sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm.
 • B tận dụng tối đa các nguồn vốn khác nhau.
 • C khai thác nhiều hơn các loại khoáng sản.
 • D tăng hiệu quả đầu tư, phù hợp thị trường.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành nhằm tăng cường hội nhập với khu vực và thế giới, chuyển dịch theo lãnh thổ, thành phần kinh tế nhằm thu hút vốn đầu tư (SGK/83 - địa lí 12 cơ bản)

Chọn D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Thành tựu nào sau đây không thuộc lĩnh vực cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?

 • A Vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được ưu tiên phát triển.
 • B Công cuộc xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả cao.
 • C Các trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn được hình thành.
 • D Các vùng kinh tế trọng điểm được hình thành.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Phương pháp: Xác định từ khóa “cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ”; sử dụng phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết:

Dễ nhận thấy ý A “ Vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”, ý C “Các trung tâm công nghiệp và dịch vụ” và ý D “Các vùng kinh tế trọng điểm” đều đang nói đến các bộ phận lãnh thổ của nền kinh tế => loại trừ A, C, D

=> “Công cuộc xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả cao” không thuộc lĩnh vực cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta là

 • A tăng cường hội nhập vào nền kinh tế của khu vực
 • B thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng của nền kinh tế.
 • C khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • D sử dụng hợp lí nguồn lao động dồi dào trong nước

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế sẽ giúp khai thác tốt các điều kiện phát triển kinh tế của nước ta, tập trung phát triển các ngành mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với xu thế , từ đó sẽ thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta chuyển biến rõ rệt chủ yếu do

 • A chuyển sang nền kinh tế thị trường.
 • B thúc đẩy sự phát triển công nghiệp.
 • C lao động dồi dào và tăng hàng năm.
 • D tăng trưởng kinh tế gần đây nhanh.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 20 – Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trang 84 sgk Địa 12

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu thành phần kinh tế nước ta chuyển biến rõ rệt chủ yếu do nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế ở nước ta chủ yếu là do

 • A kết quả của công cuộc đổi mới.
 • B trình độ lao động ngày càng cao.
 • C cơ sở hạ tầng được tăng cường.
 • D thị trường tiêu thụ được mở rộng

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 20 – Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Liên hệ chính sách phát triển

Lời giải chi tiết:

Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế ở nước ta chủ yếu là do kết quả của công cuộc Đổi mới, nước ta bước vào giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường, tăng cường mở rộng hợp tác với bên ngoài, khuyến khích sự đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Sự thay đổi cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta hiện nay chủ yếu là do tác động của

 • A  sự phân bố dân cư, lao động giữa các vùng
 • B nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường.
 • C quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
 • D quá trình hội nhập quốc tế và khu vực

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 17, SGK 12, trang 74

Lời giải chi tiết:

Nước ta đang thực hiện quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa => Cơ cấu kinh tế theo ngành chuyển dịch theo hướng giảm nông nghiệp, tăng CN và dịch vụ => kéo theo lao động cũng có sự chuyển dịch: Lao động từ các ngành nông nghiệp ra thành thị để làm trong công nghiệp và dịch vụ

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Lao động nước ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực Nhà nước sang khu vực khác chủ yếu do

 • A tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 • B thực hiện nền kinh tế mở, thu hút đầu tư nước ngoài
 • C các chính sách tinh giảm biên chế của nhà nước
 • D kinh tế từng bước chuyển sang cơ chế thị trường.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Phân tích.

Lời giải chi tiết:

Kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế như tư nhân, cá thể hay thành phần có vốn đầu tư nước ngoài.

-> Lao động nước ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực Nhà nước sang khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Chọn D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì khu vực kinh tế nào ngày càng có vai trò quan trọng trong giai đoạn đổi mới của đất nước?

 • A Kinh tế thị trường.
 • B Kinh tế tập thể.
 • C Kinh tế ngoài Nhà nước
 • D Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

SGK địa lí 12 cơ bản trang 84.

Lời giải chi tiết:

Từ sau khi gia nhập WTO khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế này trong giai đoạn mới của đất nước.

Chọn D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Việc hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế ở nước ta nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

 • A Phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.
 • B Nâng cao đời sống và bảo vệ môi trường.
 • C Phát triển kinh tế và giải quyết việc làm.
 • D Hội nhập quốc tế và giải quyết việc làm.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

SGK địa lí 12 cơ bản trang 85.

Lời giải chi tiết:

Ở nước ta đã hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất. Việc phát huy thế mạnh của từng vùng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế và tăng cường hội nhập với thế giới.

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế không dẫn đến

 • A sự phát triển đồng đều của các vùng kinh tế trong nước
 • B sự hình thành các vùng kinh tế trọng điểm
 • C sự phân hoá sản xuất giữa các vùng trong cả nước
 • D sự hình thành các vùng chuyên canh, các khu công nghiệp tập trung

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế dẫn đến sự hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng chuyên canh, khu công nghiệp tập trung nhằm phát huy thế mạnh và tiềm năng của các vùng này. Đây là những lãnh thổ đầu tàu có ý nghĩa tới sự phát triển của quốc gia. Bên cạnh đó vẫn có những vùng có trình độ phát triển kinh tế kém hơn => Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế không dẫn đến các vùng lãnh thổ phát triển đồng đều mà tạo nên sự phân hóa sản xuất cũng như phân hóa trình độ phát triển kinh tế giữa các vùng trong cả nước

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Cho bảng số liệu:

GDP NƯỚC TA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2000 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: tỉ đồng)

Để vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ cấu GDP nước ta phân theo khu vực kinh tế năm 2000 và năm 2014 thì bán kính đường tròn năm 2014 gấp bao nhiêu lần bán kính đường tròn năm 2000

 • A 2,5 lần   
 • B 1,7 lần     
 • C 2,0 lần        
 • D  2,8 lần

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính bán kính đường tròn biểu đồ:

Trong đó

S1: giá trị năm gốc

R1: bán kính năm gôc

S2: giá trị năm thứ 2

R2: bán kính năm thứ 2

Lời giải chi tiết:

Tổng GDP nước ta = GDP nông – lâm- thủy sản + GDP công nghiệp – xây dựng + GDP Dịch vụ

Tổng GDP năm 2000 là: 441646 tỉ đồng và 2014 là:  3542101 tỉ đồng

Áp dụng công thức tính bán kính đường tròn biểu đồ:

Trong đó

S1: giá trị năm gốc

R1: bán kính năm gôc

S2: giá trị năm thứ 2

R2: bán kính năm thứ 2

R2 = 1* √(3542101/441646) = 2,8

=> Chọn đáp án D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP theo ngành kinh tế ở nước ta hiện nay không chứng tỏ điều gì?

 • A  Nền kinh tế nước ta đang khai thác tốt mọi tiềm năng của đất nước.
 • B Nền kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 • C Nền kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo cơ chế thị trường.
 • D Nước ta đang xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, linh động.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu GDP theo ngành kinh tế ở nước ta hiện nay không chứng tỏ Nền kinh tế nước ta đang khai thác tốt mọi tiềm năng của đất nước. Vì thực tế còn nhiều tiềm năng vẫn chưa được khai thác, ví dụ như cơ cấu dân số nước ta đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng, nhưng nguồn lao động vẫn chưa tận dụng được triệt để (để mang lại sự phát triển kinh tế vượt bậc) mà tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm còn cao. Trong tương lai, khi dân số già hóa, thiếu lao động trong khi tích lũy quốc gia chưa cao => ảnh hưởng tới nhiều vấn đề về kinh tế - an sinh xã hội

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Nguyên nhân quan trọng dẫn đến khu vực II (công nghiệp – xây dựng) có tốc độ tăng trưởng nhanh và tỉ trọng tăng trong cơ cấu của nền kinh tế nước ta là:

 • A Phù hợp với nhu cầu phát triển của thế giới
 • B Đường lối phát triển kinh tế của Nhà nước
 • C Có nhiều điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp
 • D Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật hiện đại

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước khiến giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh và tỉ trọng của ngành này cũng tăng trong cơ cấu GDP. Do vậy nhân tố quan trọng nhất đó chính là sự lựa chọn đường lối phát triển công nghiệp của Nhà nước.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt chủ yếu nhằm:

 • A khai thác có hiệu quả hơn các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng – cơ sở vật chất kĩ thuật ngày càng hoàn thiện
 • B thích nghi với tình hình mới để có thể hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới
 • C khai thác có hiệu quả hơn các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, lợi thế lao động đông, giá rẻ
 • D thích nghi với xu thế dân chủ hóa đời sống kinh tế xã hội, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu ngành kinh tế nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng tích cực, phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hương công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay, nhằm thích nghi với tình hình mới để có thể hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.

Điều này thể hiện rõ nhất trong công nghiệp: đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với yêu cầu thị trường, tăng hiệu quả đầu tư; tăng các sản phẩm có chất lượng cao,  cạnh tranh được về giá cả, phù hợp với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

=> Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Hiện nay, Việt Nam đang tiến tới trở thành một nước công nghiệp. Vậy là một học sinh bạn cần phải làm gì để góp phần vào điều ấy?

Lời giải chi tiết:

Để góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, trước hết học sinh cần:

- Học tập thật tốt.

- Trang bị một khối kiến thức phong phú về tự nhiên, kinh tế - văn hóa – xã hội,…

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội – văn hóa,… để tạo sự năng động của bản thân.

- Tìm hiểu các phương hướng phát triển của quốc gia để định hướng tương lai cho chính bản thân

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Thành phần kinh tế ngoài Nhà nước phát triển chưa ổn định, nguyên nhân chủ yếu do

 • A Hạn chế về vốn, năng lực quản lí và khoa học - kĩ thuật.
 • B Chưa nhận được nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước
 • C Chưa thu hút được số đông lao động tham gia sản xuất.
 • D Số lượng doanh nghiệp thành lập hàng năm chưa nhiều.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 20, trang 84 sgk Địa lí 11

Lời giải chi tiết:

Thành phần kinh tế nhà nước ngoài nhà nước gồm tư nhân, cá thể, tập thể... Thành phần kinh tế này vẫn chịu sự kiểm soát của kinh tế nhà nước nên trong quá trình phát triển vẫn chưa ổn định do chính sách ưu đãi từ nhà nước còn hạn chế.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta là:

 • A tăng cường hội nhập vào nền kinh tế của khu vực
 • B sử dụng hợp lý nguồn lao động dồi dào trong nước
 • C thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng của nền kinh tế.
 • D khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Phân tích.

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II, khu vực III tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định. Xu hướng chuyển dịch trên là phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

=> Mục đích chủ yếu của công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa là nhằm phát triển nền kinh tế đất nước, vì vậy ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta là thúc đẩy nhanh sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Chọn C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Đâu là sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ của khu vực I :

 • A Các ngành trồng cây lương thực, chăn nuôi tăng dần tỉ trọng.
 • B Các ngành thuỷ sản, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp tăng tỉ trọng.
 • C Ngành trồng cây công nghiệp, cây lương thực nhường chỗ cho chăn nuôi và thuỷ sản.
 • D Tăng cường độc canh cây lúa, đa dạng hoá cây trồng đặc biệt là cây công nghiệp

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trong khu vực I, xu hướng là giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản, trong ngành nông nghiệp lại có xu hướng giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm