30 bài tập Chuyển dịch cơ cấu kinh tế mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Biểu hiện của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta là

 • A các vùng sản xuất chuyên canh được mở rộng.
 • B phát triển nhiều khu công nghiệp tập trung.
 • C các vùng kinh tế trọng điểm được hình thành.
 • D tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Biểu hiện của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta là tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng (sgk trang 82 và Atlat trang 17)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

So với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, tốc độ dịch chuyển cơ cấu ngành kinh tế của nước ta diễn ra

 • A còn chậm nhưng đáp ứng được.        
 • B khá nhanh nhưng chưa đáp ứng được.
 • C còn chậm và chưa đáp ứng được.          
 • D khá nhanh và đã đáp ứng được.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Năm 2005, ngành kinh tế có tỷ trọng đóng góp GDP thấp nhất trong cơ cấu kinh tế nước ta là:

 • A dịch vụ.     
 • B nông nghiệp.    
 • C thương mại.        
 • D công nghiệp.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Năm 2005, ngành kinh tế có tỷ trọng đóng góp GDP thấp nhất trong cơ cấu kinh tế là nông, lâm, thủy sản 21% trong cơ cấu GDP (nông nghiệp theo nghĩa lớn) (Atlat trang 17)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Đâu là sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ của khu vực I :

 • A Các ngành trồng cây lương thực, chăn nuôi tăng dần tỉ trọng.
 • B Các ngành thuỷ sản, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp tăng tỉ trọng.
 • C Ngành trồng cây công nghiệp, cây lương thực nhường chỗ cho chăn nuôi và thuỷ sản.
 • D Tăng cường độc canh cây lúa, đa dạng hoá cây trồng đặc biệt là cây công nghiệp

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trong khu vực I, xu hướng là giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản, trong ngành nông nghiệp lại có xu hướng giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay đang chuyển dịch theo hướng

 • A Giảm tỉ trọng khu vực III, tăng tỉ trọng khu vực II và khu vực I.
 • B Tăng tỉ trọng cả khu vực I, khu vực II và khu vực III.
 • C Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và tỉ trọng khu vực III chưa ổn định
 • D Giảm tỉ trọng khu vực II, tăng tỉ trọng khu vực I và khu vực III.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay đang chuyển dịch theo hướng Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và tỉ trọng khu vực III chưa ổn định (sgk Địa lí 12 trang 82 và Atlat trang 17)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện ở

 • A đóng góp tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP nước ta.
 • B  tỉ trọng trong cơ cấu GDP những năm gần đây khá ổn định.
 • C tỉ trọng tăng nhanh trong cơ cấu GDP.
 • D

  giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện ở tỉ trọng tăng nhanh trong cơ cấu GDP (sgk Địa lí 12  trang 84)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Trong giai đoạn từ 1990 đến nay, cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

 • A Giảm tỉ trọng khu vực I và III, tăng tỉ trọng khu vực II.
 • B Giảm tỉ trọng khu vực I và II, tăng tỉ trọng khu vực III.
 • C Giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực II không đổi, tăng tỉ trọng khu vực III.
 • D Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng nhanh tỉ trọng khu vực II, tỷ trọng khu vực III không ổn định

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 17, biểu đồ Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế rút ra nhận xét, từ 1990 đến nay, tỉ trong khu vực I giảm từ 38,7% (1990) xuống còn 20,3% (2007); tỉ trọng khu vực II tăng từ 22,7% (1990) lên 41,5% (2007); tỉ trọng khu vực III không ổn định (  tăng trong giai đoạn 1990-1995, sau đó lại giảm từ 1995-2005 rồi lại tăng nhẹ từ 2005-2007)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Đâu là sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ của khu vực I :

 • A Các ngành trồng cây lương thực, chăn nuôi tăng dần tỉ trọng.
 • B Các ngành thuỷ sản, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp tăng tỉ trọng.
 • C Ngành trồng cây công nghiệp, cây lương thực nhường chỗ cho chăn nuôi và thuỷ sản.
 • D Tăng cường độc canh cây lúa, đa dạng hoá cây trồng đặc biệt là cây công nghiệp

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trong khu vực I, xu hướng là giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản, trong ngành nông nghiệp lại có xu hướng giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta?

 • A Chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 • B Ngành nông nghiệp đang có tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu.
 • C Kinh tế Nhà nước đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế.
 • D Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng nhỏ nhất.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dựa vào kiến thức bài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Địa lý 12.

Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta.(Sách giáo khoa 12 trang 84).

=> nhận xét C.Kinh tế Nhà nước đóng vai trò thứ yếu trong nền kinh tế là không đúng

=> Chọn đáp án C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Trong khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng có xu hướng

 • A  Giảm tỷ trọng công nghiệp chế biến.
 • B Tăng tỷ trọng công nghiệp khai thác.
 • C Đa dạng hóa sản phẩm và tăng hiệu quả đầu tư.
 • D Tăng các loại sản phẩm có giá thành và chất lượng thấp để nâng cao cạnh tranh.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Ở khu vực II, công nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành và đa dạng hóa sản phẩm… tăng hiệu quả đầu tư ( sgk trang 83)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Trong những năm gần đây, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta tăng nhanh chủ yếu là do?

 

 • A   khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên
 • B  tận dụng tốt thế mạnh nguồn lao động dồi dào, chất lượng lao động không ngừng được nâng cao
 • C đường lối mở cửa, hội nhập ngày càng sâu rộng cùng với các chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển
 • D Việt Nam đã trở thành thành viên của các tổ chức như ASEAN, APEC, WTO…

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trong những năm gần đây, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta tăng nhanh chủ yếu là do đường lối mở cửa, hội nhập ngày càng sâu rộng cùng với các chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn cần nhiều vốn để xây dựng và phát triển kinh tế

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Phát biểu nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta hiện nay?

 • A Hình thành các khu chế xuất, khu công nghiệp.
 • B Mạng lưới giao thông ngày càng được mở rộng.
 • C Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỉ trọng.
 • D Tỉ trong khu vực công nghiệp và xây dựng tăng.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Chọn: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Thành phần kinh tế nào ở nước ta giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?

 • A Kinh tế tư nhân.      
 • B Kinh tế tập thể.
 • C Kinh tế Nhà nước.               
 • D Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Kinh tế nhà nước tuy giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân (sgk trang 84)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân hóa sản xuất giữa các vùng trong nước có được là do

 • A  Chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế
 • B  sự chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành kinh tế
 • C  phát huy thế mạnh từng vùng và tăng cường hội nhập quốc tế
 • D  sự chuyển dịch cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân hóa sản xuất giữa các vùng trong nước có được là do phát huy thế mạnh từng vùng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế và tăng cường hội nhập quốc tế (sgk Địa lí 12 trang 85)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất ở nước ta là:

 • A Đồng bằng sông Hồng.       
 • B Đồng bằng duyên hải Miền Trung.
 • C Đồng bằng sông Cửu Long.            
 • D Đông Nam Bộ

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất ở nước ta là Đồng bằng sông Cửu Long (xem sgk trang 85)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Ý nào sau đây thể hiện cơ cấu kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa?

 • A Nông- lâm nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất, công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng thấp.
 • B Nông- lâm nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhưng có xu hướng giảm, công nghiệp tăng mạnh, dịch vụ không tăng.
 • C Nông- lâm nghiệp chiếm tỉ trọng cao, dịch vụ tăng nhanh, công nghiệp tăng chậm.
 • D Nông- lâm nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhưng có xu hướng giảm, công nghiệp và dịch vụ có xu hướng tăng, nhất là ngành công nghiệp.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Biểu hiện cơ cấu kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa là Nông- lâm nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhưng có xu hướng giảm, công nghiệp và dịch vụ có xu hướng tăng, nhất là ngành công nghiệp

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước do

 • A công nghiệp chế biến phát triển.    
 • B trình độ thâm canh cây lúa cao nhất.
 • C dân số đông, nhu cầu lương thực lớn.   
 • D  lịch sử trồng lúa lâu đời nhất.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước do trình độ thâm canh cây lúa cao nhất. Đồng bằng sông Hồng là vùng có trình độ thâm canh lúa cao nhất cả nước nhờ người dân có kinh nghiệm, trình độ canh tác lúa nước lâu đời

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Từ năm 1991 đến nay, sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta không có đặc điểm sau?

 • A Khu vực I giảm dần tỉ trọng nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP.
 • B Khu vực III luôn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP dù tăng không ổn định.
 • C Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa.
 • D Sự chuyển dịch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

 Từ năm 1991 đến nay, sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta không có đặc điểm Khu vực I giảm dần tỉ trọng nhưng vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP. Vì khu vực I tỉ trọng giảm dần và hiện nay đã chiếm tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu ngành kinh tế ( năm 2005, khu vực I chiếm 21%) (sgk Địa lí 12 trang 82 và Atlat trang 17)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Thành phần kinh tế nào ở nước ta vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?

 • A Kinh tế tư nhân.
 • B Kinh tế tập thể.
 • C Kinh tế Nhà nước.
 • D Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Ở nước ta, thành phần kinh tế Nhà nước vẫn giữ vao trò chủ đạo trong nền kinh tế.

=> Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Cơ cấu lãnh thổ kinh tế đang chuyển dịch theo hướng

 • A hình thành các ngành kinh tế trọng điểm.
 • B hình thành các khu vực tập trung cao về nông nghiệp.
 • C đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 • D hình thành các vùng kinh tế động lực.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu lãnh thổ kinh tế đang chuyển dịch theo hướng hình thành các vùng kinh tế động lực, vùng chuyên canh, các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn ( sgk Địa lí 12 trang 85)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững cần có

 • A nhịp độ phát triển kinh tế cao
 • B nhịp độ phát triển kinh tế cao, cơ cấu kinh tế hợp lí giữa các ngành, các thành phần kinh tế và vùng lãnh thổ
 • C cơ cấu kinh tế theo ngành có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá
 • D nhịp độ phát triển kinh tế cao, tăng cường đầu tư vốn, lao động, tài nguyên trong quá trình sản xuất

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững không chỉ đòi hỏi nhịp độ phát triển cao mà quan trọng hơn là phải có cơ cấu hợp lí giữa các ngành, các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ(sgk trang 82)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Khi nói về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta sau Đổi mới, đặc điểm nào sau đây không chính xác?

 • A Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa.
 • B Cơ cấu kinh tế theo thành phần rất đa dạng.
 • C Khu vực nông – lâm – ngư vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất và đang có xu hướng tăng.
 • D  Tỉ trọng khu vực II tăng nhanh nhất

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 17, Khu vực nông – lâm – ngư có xu hướng giảm tỉ trọng (từ 38,7% năm 1990 xuống còn 20,3% năm 2007) và chiếm tỉ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu ngành kinh tế (chỉ chiếm 20,3% năm 2007; thấp hơn khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Trong nền kinh tế nước ta thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo?

 • A Nhà nước.   
 • B Có vốn đầu tư nước ngoài. 
 • C Tập thể.  
 • D Tư nhân.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trong nền kinh tế nước ta thành phần kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo (sgk Địa lí 12 trang 84)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Hiện nay, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành nông - lâm - ngư nghiệp ở nước ta là

 • A giảm tỉ trọng thủy sản, tăng tỉ trọng nông nghiệp.
 • B giảm tỉ trọng thủy sản, tăng tỉ trọng lâm nghiệp.

   

 • C giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thủy sản.
 • D giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng lâm nghiệp.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hiện nay, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành nông – lâm – ngư nghiệp ở nước ta là giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản.

=> Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Biểu hiện của việc chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế không phải là:

 • A Hình thành các vùng kinh tế động lực
 • B Hình thành các khu công nghiệp
 • C Phát triển khu vực kinh tế vốn nước ngoài
 • D Hình thành các vùng chuyên canh

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phát triển khu vực kinh tế vốn nước ngoài là biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần, không phải theo lãnh thổ

=> chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện ở

 • A  tỉ trọng tăng nhanh trong cơ cấu GDP.
 • B tỉ trọng trong cơ cấu GDP trong những năm qua ổn định.
 • C giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
 • D đóng góp cao nhất trong cơ cấu GDP.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện ở tỉ trọng tăng nhanh trong cơ cấu GDP (tăng từ 6,3% năm 1995 lên 16% năm 2005 – sgk Địa lí 12 trang 84)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Trong những năm gần đây, cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng

 • A Tăng tỉ trọng khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, giảm khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
 • B Tăng tỉ trọng khu vực nhà nước, giảm khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
 • C Giảm khu vực nhà nước, tăng khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
 • D Giảm khu vực nhà nước, tăng nhanh khu vực ngoài nhà nước và giảm khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trong những năm gần đây, cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng, Giảm khu vực nhà nước, tăng khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. SGK trang 117.

Chọn: C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

 • A Khu vực I và III cao, khu vực II thấp.
 • B  Khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao
 • C Khu vực I rất thấp, khu vực II và III cao
 • D Khu vực II rất cao, khu vực I và III thấp.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là khu vực I (nông  nghiệp) chiếm tỉ trọng rất thấp, dưới 5%;  khu vực III (dịch vụ) chiếm tỉ trọng rất cao, trên 70%.

Chọn B.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Việc phát huy thế mạnh của từng vùng trong chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta nhằm

 • A nhanh chóng đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 • B giải quyết dứt điểm tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm ở nước ta hiện nay.
 • C đẩy mạnh phát triển kinh tế và tăng cường hội nhập với thế giới.
 • D tăng cường việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở mỗi vùng.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Việc phát huy thế mạnh của từng vùng trong chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta nhằm đẩy mạnh  phát triển kinh tế và tăng cường hội nhập với thế giới.

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Trong cơ cấu kinh tế phân theo ngành năm 2007, các vùng kinh tế trọng điểm xếp theo thứ tự có tỉ trọng khu vực III (dịch vụ) từ cao xuống thấp lần lượt là:

 • A Phía Nam, phía Bắc, miền Trung.  
 • B Phía Bắc, miền Trung, phía Nam.
 • C Miền Trung, phía Bắc, phía Nam. 
 • D Phía Bắc, phía Nam, miền Trung.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Trong cơ cấu kinh tế phân theo ngành năm 2007, các vùng kinh tế trọng điểm xếp theo thứ tự có tỉ trọng khu vực III (dịch vụ) từ cao xuống thấp lần lượt là Phía Bắc (43,5%), phía Nam (41,4%), miền Trung (40,2%).

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm