20 câu hỏi lý thuyết về tính chất của cacbon có lời giải (phần 1)

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Dạng thù hình nào sau đây không phải của cacbon:

 • A Than chì.
 • B Kim cương.    
 • C Fuleren.      
 • D Lỏng.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Dựa vào các dạng thù hình của cacbon.

Lời giải chi tiết:

Cacbon có 3 dạng thù hình là: Than chì, kim cương và fuleren.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Để đề phòng bị nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ là :

 • A Đồng (II) oxit và than hoạt tính  
 • B Than hoạt tính
 • C Đồng (II) oxit và Magie oxit      
 • D Đồng (II) oxit và Mangan dioxit

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

C thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào ?

 

 • A O2  
 • B Al   
 • C Ca    
 • D Na

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án: A

$$\mathop C\limits^0 {\rm{ }} + {\rm{ }}{O_2}{\rm{ }}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {\rm{ }}\mathop C\limits^{ + 4} {O_2}$$

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Cấu hình electron của nguyên tử cacbon là :

 • A 1s22s22p1  
 • B 1s22s22p2       
 • C 1s22s22p3  
 • D 1s22s22p4

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Câu nào đúng trong các câu sau đây?

 • A Kim cương là chất tinh thể trong suốt,  không màu, dẫn điện, dẫn nhiệt
 • B  Than chì mềm do có cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu.
 • C Than gỗ, than xương chỉ có khả năng hấp thụ các chất khí.
 • D Trong các hợp chất của cacbon, nguyên tố cacbon chỉ có các số oxi hoá -4 và +4.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án: B

A. sai vì kim cương không dẫn điện

C. sai vì than gỗ, than xương hấp thụ các chất khí và cả chất tan trong dung dịch

D. sai còn có +2 ví dụ như CO

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Cho các chất: O2 (1),CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 đặc (8), HNO3 (9), H2O (10), (11), KMnO4 (12). Cacbon phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?

 • A 12
 • B 9
 • C 11
 • D 10

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

C phản ứng lần lượt với O2, CO2, H2, Fe3O4, SiO2, CaO, H2SOđặc, HNO3 đặc, H2
(1) C + O2 \overset{t^{o}}{\rightarrow}CO2                                                            - Tính khử
(2) C + CO\overset{t^{o}}{\rightarrow}2CO                                                         - Tính khử
(3) C + 2H2 \overset{t^{o}}{\rightarrow}CH                                                         - Tính oxi hóa
(4) C + Fe2O3  \overset{t^{o}}{\rightarrow}3CO + Fe                                              - Tính khử
(5) 2C + SiO2 \overset{t^{o}}{\rightarrow}Si + 2CO                                               - Tính khử
(7) 3C + CaO \overset{t^{o}}{\rightarrow}CaC2 + CO                                       - Tính khử
(8) 2C + 2H2SO4 đặc → 2CO2 + SO+ 2H2O                       - Tính khử
(9) C + 4HNO3 đặc →CO2 + 4NO2 + 2H2O                              - Tính khử
(10) C + H2O CO + H2                                                 - Tính khử

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Khi nung nóng than cốc với CaO, CuO, FeO, PbO thì phản ứng xảy ra với :

 • A

  CuO và FeO                       

 • B

  CuO,FeO, PbO                 

 • C

   CaO và CuO          

 • D

  CaO,CuO,FeO và PbO

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Các oxit FeO, CuO, PbO phản ứng với C → Kim loại

CaO + 3C → CaC2 + CO ( nhiệt độ cao lò điện và khí quyển trơ )

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cacbon chỉ thể hiện tính khử trong phản ứng hóa học nào sau đây? 

 • A \(C + {O_2}{\text{ }}\xrightarrow{{{t^o}}}C{O_2}.\)
 • B \(C + 2{H_2}{\text{ }}\xrightarrow{{{t^o},xt}}C{H_4}.\)
 • C \(3C + 4Al\xrightarrow{{{t^o}}}A{l_4}{C_3}.\)
 • D \(3C + CaO\xrightarrow{{{t^o}}}Ca{C_2}{\text{ }} + {\text{ }}CO.\)

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Cacbon có những dạng thù hình nào?

 • A Kim cương 
 • B Than chì    
 • C  Cacbon vô định hình  
 • D Cả A,B,C

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

Các dạng thù hình: kim cương, than chì, cacbon vô định hình

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Vị trí của nguyên tố Cacbon trong Bảng tuần hoàn các nguyên tố là

 • A Ô thứ 5, chu kì 2, nhóm IIIA   
 • B Ô thứ 6, chu kì 2, nhóm IVA
 • C Ô thứ 12, chu kì 3, nhóm IIA      
 • D Ô thứ 6, chu kì 2, nhóm VIA

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Số thứ tự ô nguyên tố = Z

Số thứ tự chu kì = Số lớp electron

Số thứ tự nhóm  A = Số electron lớp ngoài cùng

Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải:

Cacbon: Z=6 => cấu hình electron: 1s22s22p2

C nằm ở ô thứ 6, chu kì 2, nhóm IVA

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Các số oxi hóa thường gặp của cabon là?

 • A -4,0,+2,+4        
 • B +2,+4,+6      
 • C -2,+2,+6        
 • D -3,0,+3,+6

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

C có thể tồn tại với nhiều mức oxi hóa khác nhau nhưng thường gặp là: -4; 0; +2; +4.

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Cacbon chỉ thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng hóa học nào sau đây :

 • A C + CO2 -> 2CO 
 • B C + 2CuO -> 2Cu + CO2
 • C C + O2 -> CO2    
 • D 3C + 4Al -> Al4C3

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải :

Cacbon thể hiện tính oxi hóa khi : C+4 -> C+2, C0, C-4

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Để đề phòng bị nhiễm độc khí CO và một số khí độc khác, người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ nào sau đây?

 • A Magie oxit       
 • B Than hoạt tính
 • C Mangan dioxit
 • D Đồng (II) oxit

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau

(1) 2C + Ca → CaC2                                                    (2) C +2H2 → CH4

(3) C + CO2 → 2CO                                                     (4) 3C + 4Al → Al4C3

Trong các phản ứng trên tính khử của Cabon thể hiện ở các phản ứng

 • A (3)                                 
 • B (4)                                    
 • C (2)                                 
 • D  (1)

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(1) thể hiện tính oxi hóa                                                

(2) C thể hiện tính oxi hóa

(3) C thể hiện tính khử                                                 

(4) C thể hiện tính oxi hóa

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Ruột bút chì được sản xuất từ:

 • A Than củi.         
 • B Than chì. 
 • C Chì kim loại. 
 • D Than đá.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ruột bút chì được sản xuất từ than chì.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Tính chất đặc biệt của kim cương là

 • A có ánh kim           
 • B rất cứng                
 • C rất mềm              
 • D rất dẻo

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tính chất đặc biệt của kim cương là rất cứng, là chất cứng nhất trong tất cả các chất.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

 • A Kim cương trong tự nhiên là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, không dẫn điện
 • B Than chì mềm do có cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu
 • C Than gỗ, than xương có khả năng hấp thụ các chất khí và chất tan trong dung dịch
 • D Khi đốt cháy cacbon, phản ứng tỏa nhiều nhiệt, sản phẩm thu được chỉ là CO2

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lý thuyết về cacbon.

Lời giải chi tiết:

A sai vì kim cương trong tự nhiên vẫn có thể lẫn một số tạp chất khác tạo nên màu cho kim cương.

B đúng

C sai vì 2 loại than này có khả năng hấp phụ (không phải hấp thụ).

D sai vì đốt cháy C trong môi trường thiếu oxi có thể tạo CO.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

CO là chất khử mạnh, khi cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng làm nhiên liệu. Một trong những cách sản xuất CO là cho hơi nước đi qua than nóng đỏ. Hỗn hợp khí hình thành gọi là

 • A khí than ướt      
 • B khí than khô           
 • C khí lò gas                
 • D khí biogas

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Khi cho hơi nước qua than nóng đỏ thì hỗn hợp khí tạo thành là khí than ướt

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Tủ lạnh dùng lâu có mùi hôi, ta có thể cho vào tủ lạnh một ít cục than gỗ (xốp) để khử mùi hôi đó là do

 • A than gỗ có thể hấp phụ mùi hôi.
 • B than gỗ tác dụng với mùi hôi để biến thành chất khác.
 • C than gỗ sinh ra chất hấp thụ mùi hôi.
 • D than gỗ sinh ra mùi khác hấp thụ mùi hôi.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lý thuyết về cacbon.

Lời giải chi tiết:

Tủ lạnh dùng lâu có mùi hôi, ta có thể cho vào tủ lạnh một ít cục than gỗ (xốp) để khử mùi hôi đó là do than gỗ có khả năng hấp phụ cao nên hấp phụ mùi hôi của tủ lạnh.

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Hiện nay tình trạng ô nhiễm không khí nhất là tại các thành phố lớn đang ở mức báo động. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân khi đi ra ngoài mọi người cần phải đeo khẩu trang. Theo em loại khẩu trang có thể lọc sạch bụi, loại bỏ đáng kể các virus, vi khuẩn và khí ô nhiễm thường có chất nào trong số các chất sau?

 • A Axit sunfuric. 
 • B Hiđropeoxit. 
 • C Ozon.
 • D Than hoạt tính.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lý thuyết về cacbon.

Lời giải chi tiết:

Than hoạt tính có khả năng hấp phụ cao, nên người ta cho vào khẩu trang y tế nhằm tăng khả năng lọc không khí.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

20 câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của cacbon có lời giải (phần 2)

20 câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của cacbon đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem chi tiết
40 bài tập lý thuyết về hợp chất của cacbon có lời giải (phần 1)

40 bài tập lý thuyết về hợp chất của cacbon đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết
40 câu hỏi lý thuyết về hợp chất của cacbon có lời giải (phần 2)

40 câu hỏi lý thuyết về hợp chất của cacbon đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem chi tiết
40 bài tập về CO2 tác dụng với dung dịch kiềm có lời giải

40 bài tập về CO2 tác dụng với dung dịch kiềm từ dễ đến khó, đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
40 bài tập về muối cacbonat có lời giải

40 bài tập về muối cacbonat đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
30 bài tập khử oxit kim loại bằng CO, H2 có lời giải

30 bài tập khử oxit kim loại bằng CO, H2 đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, cả tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.