20 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có lời giải

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?

 • A Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.
 • B Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.
 • C Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
 • D Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Chu kì 3 có bao nhiêu nguyên tố hoá học?

 

 • A 4
 • B
 • C 18
 • D 8

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là ?

 • A 3
 • B 6
 • C 7
 • D 5

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Chu kì = số lớp e

Lời giải chi tiết:

Chu kì = số lớp e

=> Chu kì 6 có 6 lớp e trong nguyên tử

=> Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Các nguyên tố nhóm IA có điểm chung là:

 • A số proton             
 • B Số nơtron
 • C Dễ dàng nhường  1 e        
 • D Số electron

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là

 • A  các nguyên tố p.                  
 • B  các nguyên tố s.
 • C  các nguyên tố s và p.           
 • D các nguyên tố d và f

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Chọn phát biểu không đúng:

 • A Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng chu kì đều có số lớp e bằng nhau.
 • B Tính chất hóa học của các nguyên tố trong chu kì không hoàn toàn giống nhau.
 • C Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau.
 • D Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng phân nhóm có số e lớp ngoài cùng bằng nhau.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

A, B, C đúng

D sai vì tính chất của của nguyên tố có thể khác nhau

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Cho các nguyên tố X1, X2, X3, X4, X5, X6 lần lượt có cấu hình electron như sau:

X1: 1s22s22p63s2                                                           

X2: 1s22s22p63s23p64s1

X3: 1s22s22p63s23p64s2                                                

X4 : 1s22s22p63s23p5

X5 : 1s22s22p63s23p6 3d64s2                                       

X6 : 1s22s22p63s23p1

Các nguyên tố thuộc cùng một chu kì là:

                                                              

 • A X1, X4, X6 
 • B  X2, X3, X5

                                                         

 • C X1, X2, X6 
 • D  Cả A và B

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

X1 X4 X6  cùng thuộc chu kì 3

X2X3 X5 thuộc cùng chu kì 4

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 4 là:

 • A 8 và 18         
 • B  18 và 8  
 • C 8 và 8            
 • D  18 và 18

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Các nguyên tố xếp ở chu kì 5 có số lớp electron trong nguyên tử là:

 • A 5
 • B 4
 • C 3
 • D 2

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Chu kì được xắp theo nguyên tắc số lớp 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng…

 • A số lớp electron   
 • B số electron ở lớp ngoài cùng    
 • C số electron
 • D số electron hóa trị

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số electron hóa trị.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Chu kì là tập hợp các nguyên tố, mà nguyên tử của chúng có cùng?

 • A Số electron ngoài cùng.
 • B Số electron.     
 • C Số lớp electron.           
 • D Số  electron hóa trị.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Chu kì là tập hợp những nguyên tử các nguyên tố có cùng số lớp e.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là :

 • A 4 và 4
 • B 3 và 3
 • C 3 và 4
 • D 4 và 3

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựa vào cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Lời giải chi tiết:

BTH các nguyên tố hóa học gồm 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn. Ở trạng thái cơ bản, số lớp electron của X là?

 • A 1
 • B 3
 • C 4
 • D 2

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Số thứ tự chu kì = số lớp e

Lời giải chi tiết:

Chu kì 3 => có 3 lớp e

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hoá học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có:

 • A Số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.   
 • B Số electron như nhau.
 • C Số lớp electron như nhau.                   
 • D Cùng số electron s hay p.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Những nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A có số e lớp ngoài cùng như nhau nên có tính chất tương tự nhau.

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào:

 • A Cả B, C, D.
 • B Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
 • C Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử xếp thành 1 cột.
 • D Các nguyên tố có cùng số lớp electron nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Dựa vào nguyên tắc sắp xếp các NTHH vào bảng tuần hoàn.

Lời giải chi tiết:

Các nguyên tố hóa học được sắp xếp vào bảng tuần hoàn theo các nguyên tắc sau:

- Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

- Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử xếp thành 1 cột.

- Các nguyên tố có cùng số lớp electron nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn. Ở trạng thái cơ bản, số lớp electron của X là

 • A 3
 • B 1
 • C 4
 • D 2

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Từ vị trí suy ra cấu tạo của nguyên tử:

- Số thứ tự chu kì = số lớp electron

- Số thứ tự nhóm A = số e lớp ngoài cùng

Lời giải chi tiết:

Số thứ tự chu kì = số lớp electron => X có 3 lớp electron

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Câu nào sau đây không đúng?

 • A Bảng tuần hoàn gồm các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm
 • B Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần
 • C

  Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

 • D

  Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức học về bảng tuần hoàn

Lời giải chi tiết:

A. đúng

B. đúng

C. Sai, số thứ tự chu kì bằng số lớp electron trong nguyên tử chứ không phải bằng số phân lớp

D. đúng

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Cho các nguyên tố có cấu hình electron như sau:

(A) 1s22s22p63s2.                                                                     (D) 1s22s22p63s23p5.

(B) 1s22s22p63s23p64s1.                                                           (E) 1s22s22p63s23p63d64s2.

(C) 1s22s22p63s23p64s2.                                                           (F) 1s22s22p63s23p1.

Các nguyên tố thuộc cùng chu kì là:

 • A A, D, F
 • B B, C, F
 • C C, D
 • D

  A, B, F

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Các nguyên tố có cùng số lớp e thì thuộc cùng 1 chu kì

Lời giải chi tiết:

Các nguyên tố A, D, F có 3 lớp electron nên cùng thuộc chu kì 3

Các nguyên tố B, D, C có 4 lớp elctron lớp ngoài cùng nên thuộc chu kì 4

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, Q lần lượt là 6,19. Nhận xét nào sau đây đúng:

 • A X thuộc nhóm VIA.
 • B X thuộc nhóm IIA.     
 • C Q thuộc nhóm IB.
 • D Q thuộc nhóm IA.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố, từ đó xác định được vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

Số thứ tự nhóm = tổng số electron lớp ngoài cùng + sát ngoài cùng (với lớp sát ngoài cùng chưa bão hòa)

e cuối cùng điền vào phân lớp s, p thì thuộc nguyên tố nhóm A

e cuối cùng điền vào phân lớp d, f thì thuộc nguyên tố nhóm B

Lời giải chi tiết:

X (Z = 6):1s22s22p2 → X thuộc nhóm IVA vì có 4 electron ở lớp ngoài cùng và e cuối cùng điền vào phân lớp p

Q (Z = 19):1s22s22p63s23p64s1 → Q thuộc nhóm IA vì có 1 elctron ở lớp ngoài cùng và e cuối cùng điền vào phân lớp s

Do đó nhận xét D đúng.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Cho các nguyên tố A,B, C, D, E, F lần lượt có cấu hình e như sau:

A. 1s22s22p63s2.                       B. 1s22s22p63s23p64s1              C. 1s22s22p63s23p64s2

D. 1s22s22p63s23p5                  E. 1s22s22p63s23p63d64s2         F. 1s22s22p63s23p1

Các nguyên tố thuộc cùng chu kì là:

 • A A, D, E. 
 • B B, C, E. 
 • C C,D. 
 • D A,B,F.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Các nguyên tố có cùng số lớp e thì thuộc cùng chu kì

Lời giải chi tiết:

A, D, F có 3 lớp e nên cùng thuộc chu kì 3

B,C,E có 4 lớp e nên cùng thuộc chu kì 4

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

20 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có lời giải

20 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập vận dụng về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có lời giải

20 bài tập vận dụng về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập về ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có lời giải

20 bài tập về ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
40 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học có lời giải

40 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
30 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học có lời giải

30 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
30 bài tập vận dụng về sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học có lời giải

30 bài tập vận dụng về sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
50 câu hỏi ôn tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố và định luật tuần hoàn có lời giải

Tổng hợp 50 câu hỏi ôn tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố và định luật tuần hoàn đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
25 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có lời giải

25 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.