Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 6

Đề bài

I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1. (2 điểm)

Chọn chỉ một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.

Câu 1. Hai tia đối nhau là

A.hai tia tạo thành đường thẳng ;

B. hai tia có chung gốc ;

C. hai tia có chung gốc và tạo thành đường thẳng ;

D. hai tia chỉ có môt điểm gốc chung.

Câu 2. Qua 3 điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng

A.Chỉ vẽ được 1 đường thẳng ;

B. vẽ được 3 đường thẳng phân biệt ;

C. vẽ được 2 đường thẳng phân biệt ;

D. vẽ được 4 đường thẳng phân biệt.

Câu 3. Cho AM = MB ta có

A.điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB ;

B. điểm A trùng với điểm B ;

C. điểm M nằm giữa hai điểm A và B ;

D. điểm M là trung điểm của AB khi điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Câu 4. Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng.

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua ha điểm trong các điểm trên ?

A.8 ; B.6 ; C. 4 ; D. 10.

Câu 5. Cho AB = 10cm, điểm C nằm giữa A và B, P là trung điểm AC và Q là trung điểm CB. Độ dài đoạn PQ là

A.5cm ; B. 3cm ;

C. 4cm ; D. 6cm.

Câu 6. Cho hình 1. Câu nào sau đây không đúng ?

A.Ba điểm F, O, E thẳng hàng ;

B. Ba điểm M, O, N thẳng hàng ;

C. Ba điểm M, E, N không thẳng hàng ;

D. Ba điểm M, F, N thẳng hàng.

Câu 7. Cho MN = 6dm ; NP = 3dm ; MP = 9dm, ta có

A.ba điểm M, P, N không thẳng hàng ;Hình 1

B. điểm M nằm giữa hai điểm N và P ;

C. điểm N nằm giữa hai điểm M và P ;

D. điểm P nằm giữa hai điểm N và M.

Câu 8. Hình 2 biểu diễn

A.tia AB ;

B. tia BA ;

C. đường thẳng AB ;

D. đoạn thẳng AB.

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 2. (1,5 điểm) Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho giữa chúng

a) không có giao điểm nào.

b) chỉ có một giao điểm.

c) có ba giao điểm.

Bài 3. (6,5 điểm) Vẽ hình sau : Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho :

OA = 1cm ; OB = 7cm.

a)Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Trên tia BA lấy điểm C sao cho BC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC.

c) Gọi M là trung điểm AC. Chứng tỏ rằng C là trung điểm của MB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Qua hai điểm chỉ vẽ được duy nhất 1 đường thẳng

- Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc 1 đường thẳng

- Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB

- Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

- Nếu AM+MB=AB thì M nằm giữa hai điểm A và B

- Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB

- Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB

Lời giải chi tiết

I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1. Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

A

D

B

A

D

C

C

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài

Tóm tắt đáp án

Điểm

Bài 2 (1,5 đ)

Vẽ hình đúng.

(Đúng mỗi ý được 0,5 điểm)

1,5 điểm

Bài 3 (6,5 đ)

 

 

Vẽ hình đúng.

0,5 điẻm

a)Chứng minh điểm A nằm giữa hai điểm O và B, từ đó suy ra OA + AB = OB.

Thay số tính AB = 6cm.

1 điểm

 

1 điểm

b) Chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Từ đó suy ra CA + CB = AB.

Thay số tính AC = 4cm.

1 điểm

 

1 điểm

c) Điểm M là trung điểm của đoạn AC nên

CM = CA : 2 = 2 (cm).

Suy ra MC = CB                                                    (1)

Chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm M và B     (2)

Từ (1) và (2) suy ra C là trung điểm của MB.

 

1 điểm

 

1 điểm

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí