Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Hình học 6


Đề bài

I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1. Chọn chỉ một chữ cái đúng trước phương án trả lời đúng.

Câu 1. Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua các cặp điểm ?

A.2 ; B. 4 ; C. 6 ; D. 8.

Câu 2. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào thì ba điểm A, B, C thẳng hàng?

A.AB = 3,1cm ; BC = 2,9 cm ; AC = 5cm.

B. AB = 3,1cm ; BC = 2,9 cm ; AC = 6cm.

C. AB = 3,1cm ; BC = 2,9cm ; AC = 7cm.

D. AB = 3,1cm ; BC = 2,9 cm ; AC = 5,8cm.

Câu 3. Cho hình a. Kí kiệu nào sau đây đúng ?

A.A∉ d ; B. B ∉  d ;

C. C ∈ d ; D. C ∉ d.

Câu 4. Hình vẽ sau đây chỉ hai tia OA, OB đối nhau ?

 

A.Hình 1 ; B. Hình 2 ;

C. Hình 3 ; D. Hình 2 và hình 3.

Câu 5. Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 6cm, AC = 10cm. Gọi I là trung điểm của AB. Độ dài đoạn thẳng CI là

A.7cm ; B. 8cm ; C. 9cm ; D. 4m.

Câu 6. Cho 3 điểm A, B, C. Biết AB = 5cm ; AC = 4cm ; BC = 3cm. Ta có

A.điểm C nằm giữ hai điểm A và B ;

B. điểm B nằm giữa hai điểm A và C ;

C. điểm A nằm giữa hai điểm B và C ;

D. không có điểm nào giữa hai điểm còn lại.

Câu 7. Cho hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A.Mx và Ny là hai tia đối nhau ;

B. MN và NM là hai tia đối nhau ;

C. Mx và My là hai tia đối nhau ;

D. My và Nx là hai tia đối nhau.

Câu 8. Cho 3 điểm A, M, B phân biệt, với điều kiện nào thì điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB ?

A.AM = MB ; B. AM + MB = AB ;

C. AM + MB = AB và AM = MB ; D. AM + MB = AB và AM= AB.

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 2. (2 điểm)

a) Vẽ hình theo diễn đạt dưới đây :

- Vẽ đường thẳng AB.

- Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB.

- Lấy điểm N thuộc tia AB nhưng không thuộc đoạn thẳng AB>

- Lấy P thuộc tia đối của tia BN nhưng không thuộc đoạn thẳng AB.

b) Trong ba điểm A, B, M thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

c) Trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

Bài 3. (4,5 điểm)

Vẽ hình theo diễn đạt sau : Cho đoạn thẳng MN có độ dài 10cm.

Trên tia MN lấy điểm P sao cho MP = 5cm.

a) Điểm P có nằm giữa hai điểm M và N không ?

b) So sánh MP và PN ?

c) Điểm P có là trung điểm của đoạn thẳng MN không ?

d) Gọi I là trung điểm của PN. Tính độ dài MI ?

Bài 4. (1,5 điểm)

Cho 2 điểm trong đó có 5 điểm thẳng hàng. Cứ qu 2 điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Qua hai điểm chỉ vẽ được duy nhất 1 đường thẳng

- Điểm A thuộc đường thẳng a hay đường thẳng a đi qua A hoặc điểm A nằm trên đường thẳng a được kí hiệu là: A ∈ a

- Điểm B không thuộc đường thẳng b hay đường thẳng b không đi qua B hoặc điểm B nằm ngoài đường thẳng b được kí hiệu là: B ∉ b

- Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc 1 đường thẳng

- Nếu MA=MB và M nằm giữa A và B thì M là trung điểm của AB

- Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

- Nếu AM+MB=AB thì M nằm giữa hai điểm A và B

- Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB

-Có n điểm trong đó cứ 1 điểm tạo với n-1 điểm còn lại n-1 đường thẳng

Có n điểm như thế sẽ có n.(n-1) đường thẳng, như thế mỗi đường thẳng sẽ được tính hai lần nên có tất cả là: n.(n-1):2 đường thẳng

Lời giải chi tiết

I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1 (Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

B

D

B

A

D

C

C

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài

Tóm tắt đáp án

Điểm

Bài 2 (2 điểm)

a)Vẽ hình đúng.

(Đúng mỗi ý được 0,25 điểm)


1 điểm

b) Giải thích được điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

0,5 điểm

c) Giải thích được điểm M nằm giữa hai điểm N và P.

0,5 điểm

Bài 3 (4,5 điểm)

Vẽ hình đúng.

 

a)Chứng minh điểm P nằm giữa hai điểm M và N (1)

1 điểm

b) Vì điểm P nằm giữa hai điểm M và N nên

MP + PN = MN.

Thay số 5 + PN = 10 suy ra PN = 5 (cm).

Vậy MP = PN.

1 điểm

c) Có PN = PM = 5cm (2)

Từ (1) và (2) điểm P là trung điểm của đoạn MN.

1 điểm

d) Điểm I là trung điểm của đoạn PN nên

PI = PN : 2 = 5 : 2 = 2,5cm.

Chứng minh điểm P nằm giữa hai điểm M và I suy ra

MI = MP + PI = 5 +2,5 = 7,5cm.

1 điểm

Bài 4(1,5 điểm)

Qua 5 điểm thẳng hàng vẽ được một đường thẳng.

Qua 15 điểm còn lại không có 3 điểm nào thẳng hàng vẽ được số đường thẳng  \({{15\left( {15 - 1} \right)} \over 2} = 105.\)

Nối 1 điểm trong 5 điểm thẳng hàng với 1 điểm trong 15 điểm thẳng hàng với 1 điểm trong 15 điểm còn lại số đường thẳng là :

5.15 = 75 đường thẳng.

Vậy tổng số đường thẳng là :

5 + 105 + 75 =185 (đường thẳng).

0,25 điểm

 

0,5 điểm

 

 

0,5 điểm

 

0,25 điểm

 

 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.