Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Chương 2 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 11 - Chương 2 - Hình học 6

Đề bài

I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1. Đánh dấu”x” thích hợp vào ô trống.

STT

Khẳng định

Đ

S

1

Hình tạo thành bởi ba đoạn thẳng AB, BC, AC gọi là tam giác ABC.

 

 

2

Nếu AM = 5cm thì M nằm trên đường tròn (A ; 5cm). 

 

 

3

Nếu \(\widehat {xOy} = \widehat {yOz} = {1 \over 2}\widehat {xOz}\)thì tia Oy là tia phân giác của \(\widehat {xOz}\).

 

 

4

Nếu \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\)thì tia Ox nằm giữa Oy và tia Oz.

 

 

Bài 2. Chọn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Cho hai góc kề bù \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}\), biết \(\widehat {AOB} = 2.\widehat {BOC}\). Số đo \(\widehat {BOC}\) bằng

A.120o ; B.60o ; C. 90o ; D. 45o.

Câu 2. Cho hình vẽ 1, số góc có trong hình 1 là

A.6 ; B. 4 ;

C. 8 ; D. 5.

Câu 3. Cho 4 điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.

Số tam giác có đỉnh là ba trong bốn điểm trên là

A.2 ; B. 6 ;

C. 8 ; D. 4.

Câu 4. Cho hình vẽ 2, tia MR nằm giữa hai tia

A.MN và MQ ;

B. MN và MQ ;

C. MP và MQ ;

D. PM và NM.

II. TỰ LUẬN

Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Ot sao cho \(\widehat {xOy} = {30^o}\), \(\widehat {xOt} = {70^o}.\)

1) Tính \(\widehat {yOt}\).

2) Tia Oy có là tia phân giác của\(\widehat {xOt}\) không ? Vì sao ?

3) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính số đo \(\widehat {mOt}\).

4) Gọi tia Oa là tia phân giác của \(\widehat {mOt}\). Tính số đo \(\widehat {aOx}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tam giác\(ABC\) là hình gồm ba đoạn thẳng \(AB;BC;CA\) khi ba điểm \(A;B;C\) không thẳng hàng.

Đường tròn tâm \(O\) bán kính \(R\) là hình gồm các điểm cách \(O\) một khoảng bằng \(R,\) kí hiệu \(\left( {O;R} \right)\).

Nếu tia \(Oy\)  nằm giữa hai tia \(Ox\)  và \(Oz\)  thì \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\)

Ngược lại, nếu \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\) thì  tia \(Oy\)  nằm giữa hai tia \(Ox\)  và \(Oz\).

 $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ khi và chỉ khi:

+ Tia $Oz$ nằm giữa hai tia $Ox;Oy$

+ $\widehat {xOz} = \widehat {zOy}$

Lời giải chi tiết

I.TRẮC NGHIỆM  : 2 điểm (mỗi đáp án đúng 0,25 điểm)

Bài 1.

Câu

1

2

3

4

Đáp án

S

Đ

Đ

S

 

Bài 2.

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

A

D

B

II. TỰ LUẬN : Vẽ hình 0,5 điểm.

 

1

C/m tia Oy nằm giữa tia Ox và tia Ot.

Dùng công thức cộng góc tính được \(\widehat {yOt} = {40^o}\)

1,5đ

2

Giải thích tia Oy không là tia phân giác của góc xOt.

1,0đ

3

Chỉ ra được hai góc kề bù.

Tính được \(\widehat {mOt} = {110^o}\)

2,5đ

4

Tính được \(\widehat {xOa} = {125^o}\)

2,5đ

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí