Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 1 - Vật lí 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 1 - Vật lí 7

Đề bài

Câu 1. Trong hình 4. biết góc tới i = 30°.Giữ  nguyên tia tới SI,muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải quay gương quanh điểm tới của nó theo chiều nào, quav một góc bao nhiêu?

A. Sang phải một góc 30°.

B. Sang phải một góc 60°.

C. Sang trái một góc 60°.

D. Sang trái một góc 30°.

Câu 2. Khi chiếu một tia sáng tới gương phẳng thì góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới có tính chất:

A. bằng hai lần góc tới                                B. bằng góc tới

C. bằng nửa góc tới                                    D. Tất cả đều sai

Câu 3. Độ lớn ảnh của một vật tạo bời gương phẳng.... độ lớn của vật.

 Từ, cụm từ thích hợp ở vị trí dấu... trong câu trên là:

A.lớn hơn            B. bằng

C. nhỏ hơn          D. nhỏ hơn hoặc bằng

Câu 4. Cho điểm sáng S trước gương phẳng cách gương một khoảng 20cm. Ảnh S' của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là:

A. 40cm.    B. 30cm.    C. 20cm   D. 10 cm.

Câu 5. Cho điểm sáng S trước gương phẳng cách ảnh S' của nó qua gương một khoảng 60cm. Ảnh S' của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là:

A. 45cm.   B. 30cm.   C. 15cm.    D. 10cm.

Câu 6. Hai viên phấn giống hệt nhau, viên thứ nhất đặt thẳng đứng trước gương phẳng, viên thứ hai đặt thẳng đứng trước gương cầu lồi. Quan sát hai ảnh và tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Ảnh tạo bởi gương cầu lồi…………………ảnh tạo bới gương phẳng.

A. nhỏ hơn                                                 C. lớn hơn

B. cao bằng                                                D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn

Câu 7. Sau khi quan sát ảnh của một vật nhìn thấy trong gương cầu lõm, bổn học sinh có bốn kết luận sau dây, kết luận nào đúng?

A. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.

B. Ảnh ảo do gương lõm tạo ra nhỏ hơn vật.

C. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lõm luôn luôn bằng vật.

D. Kích thước ảnh trong gương cầu lõm khác với kích thước vật.

Câu 8. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Một điêm sáng S dịch chuyển trước một gương cầu lõm. Khi điểm sáng ở…………thì chùm tia phản xạ là một chùm sáng song song.

A. gần gương                B. xa gương

C. một vị trí thích hợp    D. tâm của gương.

Câu 9. Lần lượt đặt ngọn nến trước gương cầu lồi, gương cầu lõm, gương phẳng. Chọn câu sai:

A. Kích thước ảnh của ngọn nến qua gương phẳng nhỏ hơn qua gương cầu lõm.

B. Kích thước ảnh của ngọn nến qua gương cầu lồi nhỏ hơn qua gương cầu lõm.

C. Kích thước ảnh của ngọn nến qua gương cầu lồi nhỏ hơn qua gương phẳng.

D. Kích thước ảnh của ngọn nến qua gương cầu lõm và gương cầu lồi là bằng nhau.

Câu 10. Vì sao ta đặt màn hứng ảnh tại vị trí ảnh ảo S’ của điểm sáng S do gương phẳng tạo ra mà không hứng được ảnh trên màn?

A. Vì ảnh ảo là nguồn sáng.

B. Vì chùm tia phản xạ là chùm phân kì không hội tụ trên màn.

C. Vì ảnh ảo là vật sáng.

D. Vì khoáng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

C

A

B

C

B

6

7

8

9

10

A

A

C

D

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí