Câu 6 trang 34 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 6 trang 34 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy nêu kết quả và ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.

Trả lời: 

Chiến dịch Biên giới thu – đông là chiến dịch đầu tiên ra chủ động mở và giành thắng lợi, căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng. Từ đây ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm